Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki psychospołeczne a wzór zachowania typu A oraz zachowania zdrowotne w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego wśród osób dorosłych

Autor:
Grzegorz Nowicki, Barbara Ślusarska, Teresa Bernadetta Kulik, Mariusz Goniewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
82
Strona końcowa:
88
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wzór zachowania typu A, zachowania zdrowotne, prewencja, ryzyko sercowo-naczyniowe, osoby pracujące
Czytaj

Wprowadzenie: Związek między ludzką psychiką a zdrowiem fizycznym obserwowano od zarania dziejów. Niepokojące wskaźniki epidemiologii chorób układu krążenia zmuszają do dokładnej analizy czynników ryzyka, w tym także psychospołecznych. Jednym z wymienianych czynników psychospołecznych istotnym w powstawaniu chorób układu krążenia jest wzór zachowania typu A oraz stres przewlekły. Literatura coraz częściej wskazuje także na rosnące znaczenie zachowań zdrowotnych w rozwoju ryzyka sercowo-naczyniowego. Cel pracy: Ocena wybranych czynników psychospołecznych w zakresie występowania cech wzoru zachowania typu A predysponujących do rozwoju chorób układu krążenia wśród osób pracujących oraz analiza ich wpływu na zachowania zdrowotne. Materiał i metodyka: Badania ankietowe przeprowadzono w maju 2008 r. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie wśród 150 osób pracujących w wieku 22-62 lat. Użyto kwestionariusza typu A Framingham, który ocenia nasilenie 2 cech charakterystycznych dla wzoru zachowania typu A — pośpiechu i rywalizacji, oraz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ) według Juczyńskiego, który ocenia zachowania zdrowotne w 4 kategoriach, tj. prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, praktyki zdrowotne oraz pozytywne nastawienie psychiczne. Wyniki: Badania pozwalają stwierdzić, że ankietowanych charakteryzowało nasilenie cech właściwych dla zachowania typu A, wśród których największy udział miał pośpiech (0,062). Analiza statystyczna wykazała, że grupy wiekowe 31-40 oraz 41-50 lat bardziej charakteryzuje nasilenie cech zachowania typu A w porównaniu z innymi (p=0,04; p=0,009). Globalny wynik zachowań zdrowotnych dla badanej populacji wyniósł 78,31, co interpretowane jest jako wynik przeciętny. Zachowania zdrowotne są w 30% tłumaczone przez takie zmienne jak: nasilenie występowania cech osobowości typu A, ogólna orientacja życiowa, płeć oraz ocena żywienia badanych. Wnioski: Badaną grupę osób pracujących charakteryzowało nasilenie cech zachowania typu A, zależnych od wieku i wykształcenia. Płeć męska oraz poziom rywalizacji wzoru osobowości A mają wpływ na poziom zachowań zdrowotnych.