Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównanie przydatności 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera w niewydolności serca u pacjentów z zachowaną i obniżoną funkcją skurczową lewej komory

Autor:
Krzysztof Sokołowski, Małgorzata Kurpesa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
93
Strona końcowa:
99
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, zmienność rytmu zatokowego, turbulencja rytmu zatokowego, nagły zgon sercowy
Czytaj

Wprowadzenie: Zaburzenia równowagi w autonomicznym układzie nerwowym stanowią element patofizjologii przewlekłej niewydolności serca (CHF) i mogą być przyczyną arytmii. Korelują zarówno ze stanem klinicznym (klasą NYHA), jak i stopniem upośledzenia funkcji skurczowej lewej komory (LV) określonym wartością jej frakcji wyrzutowej (EF). Analiza tych zaburzeń przy pomocy technik holterowskich (24-godz. MH) może być przydatna w ocenie klinicznej i szacowaniu ryzyka chorych z CHF. Cel pracy: Celem pracy jest porównanie klasycznych i dynamicznych wskaźników EKG uzyskanych z 24-godz. MH oraz wybranych parametrów klinicznych w zależności od stopnia upośledzenia funkcji skurczowej LV oraz stopnia zaawansowania klinicznego CHF. Materiał i metodyka: Badaną populację stanowiło 87 pacjentów w wieku 51-88 lat z objawową CHF (klasa NYHA II-III). Chorych podzielono na grupy w zależności od wartości EF oraz klasy NYHA. U wszystkich wykonano 24-godz. MH. Wyniki: Grupa z EF<45% i grupa z EF>45% różniły się wartością klasycznych wskaźników EKG (komorowe zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia). W zakresie wartości wskaźników dynamicznych (HRV) zmienności rytmu sercowego i turbulencji rytmu serca (HRT) różnic nie było. Podział badanej populacji w zależności od stanu klinicznego (grupy: NYHA II i III) ujawnił różnice w zakresie wskaźników dynamicznych: TS — nachylenie turbulencji (p<0,001), SDNN (p=0,08) i LF (p=0,05). Ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego (arytmia komorowa, hospitalizacja, zgon) było większe w grupie z EF<45% i grupie NYHA III. W analizie wieloczynnikowej ryzyko to najsilniej związane było z klasą NYHA III (OR=7,9; 95% CI 2,61-23,98; p<0,01), wiekiem (OR=1,1; 95% CI 1,02-1,15; p<0,01) oraz wartością SDNN<100 ms (OR=0,9; 95% CI 0,83-0,99; p=0,02). Wnioski: W ocenie klinicznej i szacowaniu ryzyka pacjentów z zachowaną funkcją skurczową LV przydatne mogą być: ocena stanu klinicznego (klasa NYHA) oraz następujące parametry elektrokardiograficzne: nieprawidłowa wartość HRT (TS) oraz obniżona wartość HRV (SDNN).