Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Anomalia odejścia pnia lewej tętnicy wieńcowej z prawej zatoki Valsalvy: opis 2 przypadków

Autor:
Anna Kozieradzka, Jolanta Prokop, Karol Adam Kaminski, Adam Lukasiewicz, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Slawomir Dobrzycki, Konrad Nowak, Wlodzimierz Jerzy Musia
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
132
Strona końcowa:
135
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tętnic wieńcowych, ektopowe odejście, choroba wieńcowa, wrodzona wada serca
Czytaj

Anomalie tętnic wieńcowych są relatywnie często spotykane w koronarografii i stanowią jedną z głównych przyczyn nagłych zgonów sercowych u sportowców. Najwyższe ryzyko zgonu jest związane z odejściem pnia lewej tętnicy wieńcowej z prawej zatoki Valsalvy i z dalszym przebiegiem naczynia między aortą a pniem płucnym, co wiąże się z ryzykiem kompresji. Aktualne wytyczne ACC/AHA zalecają w takim przypadku wszczepienie graftu naczyniowego omijającego miejsce potencjalnego zwężenia. W poniższym artykule przedstawiamy opisy przypadków 2 pacjentów z anomalią odejścia pnia lewej tętnicy wieńcowej, którzy byli hospitalizowani w naszym ośrodku ze wstępnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego. U obydwu chorych ektopowe odejście naczynia zostało przypadkowo wykryte podczas koronarografii. Krytyczne znaczenie w takiej sytuacji miało ustalenie dokładnego przebiegu naczynia, w związku z czym na dalszym etapie diagnostyki wykonano angiografię TK tętnic wieńcowych. W obu przypadkach charakter anomalii okazał się łagodny: pień lewej tętnicy wieńcowej przebiegał między opuszką aorty a drogą odpływu prawej komory bądź między lewym przedsionkiem a tylną ścianą opuszki aorty. Na powyższych przykładach przedstawiamy etapy diagnostyki u chorych z anomaliami tętnic wieńcowych w kontekście aktualnych wytycznych.