Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidemiologia cukrzycy typu 1 w regionie bydgoskim w latach 1997-2002

Autor:
Olgierd Pilecki, Katarzyna Robak-Kontna, Dariusz Jasiński, Zofia Boguń-Reszczyńska, Maria Bojko-Żbikowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2003
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
77
Strona końcowa:
81
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, epidemiologia, zapadalność
Czytaj

Wprowadzenie: Cukrzyca typu 1 należy do najczęstszych chorób przewlekłych wieku rozwojowego. Zapadalność na to schorzenie charakteryzuje się stałą dynamiką wzrostową.Cel pracy: Celem pracy była ocena zapadalności na cukrzycę typy 1 dzieci z regionu bydgoskiego oraz analiza współczynników zachorowalności w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania i pory roku, w której zachorowali.Materiał i metoda: Badaniom poddano 161 dzieci (80 chłopców, 81 dziewcząt) w wieku 0-14 lat (w grupach wiekowych: 0-4: 20 osób, 5-9: 68 osób, 10-14: 73 osoby), u których rozpoznano cukrzycę typu 1 w okresie 1997 do 2002 r. Zapadalność na cukrzycę wyrażono za pomocą współczynnika zapadalności stanowiącego liczbę nowo rozpoznanych przypadków w okresie roku na 100 000 populację odpowiednio dobraną wiekowo. Dane dotyczące liczebności populacji zaczerpnięto z Roczników Statystycznych Urzędu Wojewódzkiego.Wyniki: ?redni współczynnik zapadalności dla regionu wyniósł 13,55 i narastał od 9,44 (1997) do 15,28 (2002). Najwyższy wskaźnik zapadalności odnotowano w 2000 r. (16,34). Wzrost zachorowań dotyczył dzieci w 2 grupach: 5-9 lat i 10-14 lat. Rzadziej cukrzyca występowała poniżej 5 roku życia. Prawie dwukrotnie częściej cukrzycę rozpoznawano u dzieci zamieszkałych w miastach (16,3) w porównaniu z pochodzącymi ze wsi (8,84). Choroba ujawniała się częściej w okresie jesienno-zimowym. Sezonowość zachorowań dotyczyła dzieci powyżej 5 roku życia.Wnioski: 1. W regionie bydgoskim średni wskaźnik zapadalności na cukrzycę typu 1 wśród dzieci w wieku 0-14 wynosił 13,55/100 000/rok. 2. Wlatach 1997-2002 wskaźnik ten wzrósł od 9,44 do 15,28/100 000/rok. 3. Cukrzycę częściej rozpoznawano u dzieci z miast. 4. Zachorowania na cukrzycę wykazywały zależność sezonową.