Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: TORAKOSKOPOWE LECZENIE PIERWOTNEJ SAMOISTNEJ ODMY OPŁUCNOWEJ U DZIECI - OPIS TRZECH PRZYPADKÓW

Autor:
Janusz Jabłoński, Paweł Polityło, Małgorzata Lewandowska, Ewa Andrzejewska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
2
Strona początkowa:
82
Strona końcowa:
85
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
pierwotna samoistna odma opłucnowa, drenaż jamy opłucnowej, torakoskopia, leczenie, dzieci
Czytaj

Odma opłucnowa jest to nagromadzenie powietrza w obrębie jamy opłucnowej. Wyróżniamy odmę opłucnową samoistną, pourazową oraz jatrogenną. Odma opłucnowa samoistna dzieli się na pierwotną oraz wtórną. Przyczyną pierwotnej samoistnej odmy opłucnowej jest zazwyczaj rozerwanie podopłucnowego pęcherzyka lub torbielki. Metody leczenia odmy obejmują: leczenie zachowawcze, nakłucie z aspiracją powietrza, drenaż jamy opłucnowej, leczenie operacyjne metodą torakotomii lub torakoskopii. Tylko nieliczne prace opisują leczenie odmy samoistnej u dzieci. W okresie od 2007 do 2010 r. w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi u 3 pacjentów (2 chłopców i 1 dziewczynki) wykonano torakoskopię z powodu pierwotnej samoistnej odmy opłucnowej. Wskazaniami do zabiegu operacyjnego były: brak rozprężenia płuca po leczeniu drenażem opłucnowym, utrzymujący się przeciek powietrza (>7 dni) oraz przeciwstronny nawrót odmy. Wiek pacjentów wynosił odpowiednio 15, 16 i 17 lat. U wszystkich pacjentów resekowano pęcherze rozedmowe. U żadnego dziecka nie nastąpił nawrót odmy po tej samej stronie. W jednym przypadku obserwowano powstanie odmy po stronie przeciwnej. Autorzy pracy podkreślają, że torakoskopia jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia dzieci z pierwotną samoistną odmą opłucnową. Wysoki odsetek nawrotów u dzieci leczonych drenażem jamy opłucnowej przemawia za wcześniejszym kwalifikowaniem tych chorych do torakoskopii.