Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cykliczność występowania świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)

Autor:
Anna Moniuszko, Agnieszka Tycinska, Konrad Skolimowski, Sławomir Dobrzycki, Paweł Kralisz, Włodzimierz J. Musial, Bożena Sobkowicz, Karol Adam Kamiński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
154
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, zmienność w czasie, epidemiologia
Czytaj

Wprowadzenie: Dane epidemiologiczne wskazują na istnienie cykliczności występowania wielu chorób serca takich, jak zawał, nagły zgon sercowy, nieme niedokrwienie mięśnia sercowego czy arytmie. Cykliczna zmienność występowania incydentów sercowo-naczyniowych dotyczy nie tylko dobowych wahań, lecz także dłuższych przedziałów czasowych. Celem pracy była analiza częstości występowania świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST w EKG (STEMI) w zależności od pory dnia, a także w ocenie dnia tygodnia i w cyklu rocznym. Materiał i metodyka: Retrospektywnie przeanalizowano 990 kolejnych pacjentów, przyjmowanych w latach 2001-2004 do Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku z objawami STEMI. Analizowano datę i godzinę wystąpienia bólu zawałowego, a także, celem oceny opóźnienia leczenia reperfuzyjnego, godzinę przyjęcia do Kliniki. Na podstawie informacji o godzinie rozpoczęcia bólu oceniano częstość występowania zawału w czterech 6-godzinnych przedziałach czasowych: 0.00-5.59, 6.00-11.59, 12.00-17.59 oraz 18.00-23.59. Wyniki: Największa liczba przyjęć pacjentów ze STEMI miała miejsce w godzinach 12.00-17.59 (n=354, 37%); najczęściej (n=393, 39,5%) ból pojawiał się między godziną 6.00 a 11.59, najrzadziej (n=143, 14,4%) między 18.00 a 23.59. Największe opóźnienie przyjęcia do szpitala (średnio 5 godz. 23 min) występowało o godzinie 2.00 (wartość ta była istotnie wyższa w porównaniu z pozostałymi godzinami przyjęć, p=0,05). Największa ilość pacjentów była przyjmowana w poniedziałki (n=181, 18,2%); zależność ta zaznaczyła się również w przypadku pacjentów młodszych, tj. przed 65 r.ż. Największą ilość pacjentów przyjmowano w lipcu (n=125, 12,6%), najmniejszą w lutym (n=59, 6%). Wnioski: W województwie podlaskim, w latach 2001-2004 największa ilość pacjentów z objawami STEMI przyjmowana była w godzinach popołudniowych, w poniedziałki oraz w miesiącu lipcu. Ból zawałowy najczęściej występował w godzinach przedpołudniowych, zaś największe opóźnienie przyjęcia do szpitala i wdrożenia leczenia reperfuzyjnego miało miejsce, gdy ból wystąpił się w godzinach nocnych.