Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przedawkowanie witaminy D3 z powodu pochopnego rozpoznania krzywicy u dziecka z kwasicą cewkową dystalną

Autor:
Witold Kołłątaj, Leszek Szewczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2003
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
102
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dystalna kwasica cewkowa, krzywica, witamina D3, przedawkowanie
Czytaj

Kwasice metaboliczne są schorzeniami sprawiającym dość duże trudności diagnostyczne. Jeżeli zaburzenia metaboliczne są skompensowane, to schorzenie bywa przez dłuższy czas nierozpoznane. Dotyczy to zwłaszcza izolowanych kwasic cewkowych. Nierozpoznana kwasica cewkowa prowadzi do zaburzeń gospodarki wapnio-wo-fosforanowej klinicznie manifestujących się zaburzeniami wapnienia tkanki kostnej. Bywa, że u takich pacjentów rozpoznaje się krzywicę niedoborową i próbuje się ją „leczyć" dużymi dawkami witaminy D3, co powoduje tylko zwiększenie kalcemii, fosfatemii i kalciurii bez, oczywiście, poprawy mineralizacji tkanki kostnej. W pracy przedstawiono przypadek 3,5-miesięcznego niemowlęcia, które było leczone przez lekarza pierwszego kontaktu dużymi dawkami witaminy D3 (przez 2 tygodnie 0,0875 mg/db., przez kolejne 3 tygodnie około 0,175 mg/db.) z powodu klinicznych objawów interpretowanych jako kwitnąca krzywica (miękka potylica). Witamina D3 stosowana była bez jakiejkolwiek kontroli stanu metabolicznego organizmu. W efekcie uzyskano stężenia: 25(OH)D 102,7 ng/ml (norma 11-54), 1,25(OH)2D 39,5 pg/ml (norma 15-70). W tym czasie: kalcemia 2,7-2,85 mmol/l, fosfatemia 2,1 mmol/l i znaczna hiperkalciuria (Ca/cr w II porannej porcji moczu do 2,06 mmol/mmol). Albuminy 4,5 g/dl, ALP 188 U/l, ACP 10,7 U/l, Cl-114,9 mmol/l, Na 146 mmol/l, K 4,8 mmol/l, HCO3a 16,6-20,1 mmol/l i pCO2 3,63-3,85 kPa przy pH moczu 6,5-7. Luka anionowa w surowicy krwi: 11 mEq/l. Przedstawione wyniki badań sugerują obecność kwasicy cewkowej dystalnej. Obecność rozmiękania potylicy przy wysokich poziomach Ca i PO4 i niskiej aktywności APL oraz utrzymywanie się kwasicy mimo ustąpienia zaburzeń gospodarki Ca-P pozwalają przypuszczaæ, iż kwasica cewkowa była zaburzeniem pierwotnym, a nie wtórnym do hiperkalcemii i hiperkalciurii, spowodowanej przedawkowaniem cholekalcyferolu.