Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena natężenia okołooperacyjnej depresji wśród pacjentów zakwalifikowanych do pomostowania wieńcowego w krążeniu pozaustrojowym

Autor:
Adam Pawlak, Michał Krejca, Andrzej Bochenek, Wiktoria Orłowska, Dominika Ochnik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
155
Strona końcowa:
159
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
depresja, pomostowanie naczyń wieńcowych
Czytaj

Wprowadzenie: Depresja dotyczy 16-40% pacjentów poddawanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Brak szybkiego rozpoznania i właściwego leczenia zaburzeń depresyjnych w tej grupie pacjentów, może doprowadzić do sytuacji, w której mimo prawidłowego przeprowadzonego zabiegu rewaskularyzacji mięśnia sercowego, najważniejsze cele, jakimi są zniesienie objawów dławicowych oraz poprawa jakości życia i rokowania, nie zostaną spełnione. Cel pracy: Celem pracy było określenie natężenia depresji w okresie okołooperacyjnym, a także określenie wpływu: wieku, płci, wykształcenia i statusu cywilnego na natężenie depresji przed i po operacji pomostowania naczyń wieńcowych. Ponadto uwrażliwienie kardiologów i kardiochirurgów na wczesne rozpoznawanie zaburzeń depresyjnych u pacjentów poddawanych CABG (coronary artery bypass of grafting), ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania testów przesiewowych, a także wskazaniem możliwych opcji terapeutycznych i doprowadzenia do skutecznego leczenia depresji w tej grupie chorych. Materiał i metodyka: Badania prospektywne wykonano w grupie 100 chorych zakwalifikowanych do chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego w trybie planowym. Do badania natężenia depresji użyto skali depresji Becka. Wyniki: 1. Stwierdzono dodatni związek korelacyjny pomiędzy natężeniem depresji przed CABG (p<0,01) a natężeniem depresji po CABG (r=0,585). 2. Istnieją istotne statystycznie różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w natężeniu depresji przed CABG (p<0,05). Kobiety mają wyższe natężenie depresji przed operacją niż mężczyźni. Natomiast nie ma istotnych statystycznie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w natężeniu depresji po CABG (p>0,05). 3. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami pacjentów wyróżnionych ze względu na wykształcenie w natężeniu depresji przed CABG (p>0,05). Natomiast istnieją istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami pacjentów wyróżnionych ze względu na wykształcenie w natężeniu depresji po CABG (p<0,05). Im wyższe wykształcenie tym niższe natężenie depresji. Zatem najwyższe natężenie depresji mają pacjenci z wykształceniem podstawowym, a najniższe natężenie depresji pacjenci z wykształceniem wyższym. 4. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy pacjentami samotnymi a pacjentami w związkach małżeńskich w natężeniu depresji zarówno przed jak i po operacji (p>0,05). 5. Związki korelacyjne pomiędzy wiekiem a natężeniem depresji przed i po operacji okazały się nieistotne. Wnioski: Wyniki tych analiz winny posłużyć jako pomoc w wyselekcjonowaniu jeszcze przed operacją grupy chorych wymagających szczególnej opieki psychologicznej, by zminimalizować ewentualne ryzyko operacyjne.