Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ewolucja czynników ryzyka zgonu pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego kardiogennego obrzęku płuc

Autor:
Adam Śmiałowski, Marcin Fiutowski, Maria Krzemińska-Pakuła, Tomasz Waszyrowski, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Zając
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
160
Strona końcowa:
164
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność krążenia, obrzęk płuc, rokowanie
Czytaj

Wprowadzenie: Kardiogenny obrzęk płuc stanowi typową prezentację kliniczną ostrej niewydolności lewokomorowej serca i jest nadal stanem o poważnym rokowaniu. Stanowi on częstą przyczynę hospitalizacji, co uzasadnia potrzebę precyzyjnej identyfikacji czynników rokowniczych w jego przebiegu. Mogą one ulegać zmianie wraz z wprowadzeniem nowych metod leczniczych, np. pierwotnej koronaroplastyki w zawale serca. Cel pracy: Ocena charakterystyki klinicznej i czynników rokowniczych śmiertelności wewnątrzszpitalnej i odległej u pacjentów hospitalizowanych z powodu kardiogennego obrzęku płuc. Celem badania jest ocena przydatności czynników mających wpływ na rokowanie, a także analiza wieloczynnikowa i opracowanie modelu prognostycznego. Materiał i metodyka: Do badania włączono 104 kolejnych pacjentów (57 mężczyzn, 47 kobiet; średnia wieku 68 lat) hospitalizowanych w latach 2000-2004 w II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi z powodu kardiogennego obrzęku płuc. Oceniono przebieg hospitalizacji (śr. 7±3 dni; min. 1 dzień; maks. 23 dni) oraz okres poszpitalny (śr. 695±236 dni; min. 16 dni; maks. 1231 dni) przy kompletności obserwacji długoterminowej wynoszącej 95%. W trakcie hospitalizacji zmarło 27 chorych (26%). W czasie następnych 2 lat obserwacji zmarło kolejnych 19 wypisanych ze szpitala pacjentów (25%), dając 44% całkowitą dwuletnią śmiertelność. Przebieg hospitalizacji pacjentów z obrzękiem płuc oceniono w oparciu o dokumentację medyczną, analizę dwuletnią przeprowadzono w oparciu o badanie ankietowe. Wyniki: Śmiertelność chorych w okresie wewnątrzszpitalnym jest nadal bardzo wysoka i wynosi 26%. W analizie jednoczynnikowej zmiennymi związanymi z gorszym rokowaniem podczas pobytu w szpitalu były: leukocytoza >11,1×103/mm3, konieczność wspomagania oddechu, kwasica, frakcja wyrzutowa <26%, wiek >67 lat, skurczowe ciśnienie tętnicze <115, rozkurczowe ciśnienie tętnicze <65 mmHg. W modelu wieloczynnikowej regresji logistycznej niezależnymi predyktorami śmiertelności wewnątrzszpitalnej były: leukocytoza >11,1×103/mm3 (p=0,047, iloraz szans 1,14/103 mm-3), wiek >67 (p=0,025, iloraz szans 1,03/rok), frakcja wyrzutowa <26% (p=0,0627, iloraz szans 1,1/1%). Obserwacja dwuletniego przeżycia wykazała brak niezależnych wskaźników poza wiekiem. Wnioski: Śmiertelność chorych hospitalizowanych z powodu kardiogennego obrzęku płuc jest nadal bardzo wysoka i wynosi w okresie wewnątrzszpitalnym 26%, a w obserwacji dwuletniej 44%. Najważniejszymi czynnikami rokowniczymi w okresie hospitalizacji są wiek, frakcja wyrzutowa, leukocytoza, zaś w okresie dwuletnim jedynie wiek pacjenta.