Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stężeń adipocytokin oraz parametrów metabolicznych u dzieci z otyłością

Autor:
Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Anna Noczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
3
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
151
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
otyłość, insulinooporność, zespół metaboliczny, adipocytokiny
Czytaj

Wprowadzenie: Tkanka tłuszczowa wydziela aktywne metabolicznie białka. Celem pracy było: 1. Ocena częstości występowania insulinooporności (IR) i zespołu metabolicznego (ZM) oraz ocena stężeń wybranych adipocytokin (leptyny, adiponektyny, rezystyny) u otyłych dzieci. 2. Badanie zależności między stężeniami wybranych adipocytokin a markerami zespołu metabolicznego. Materiał i metody: Badaniami objęto 79 otyłych dzieci w wieku 10-18 lat (średni wiek 14,3±1,9). Grupę porównawczą stanowiło 35 dzieci z prawidłową masą ciała (średni wiek 14,6±2,37). U wszystkich dzieci oznaczono stężenie adiponektyny, leptyny, rezystyny, lipidogram (stężenie triglicerydów, frakcję HDL cholesterolu) oraz stężenie glukozy i insuliny w doustnym teście obciążenia glukozą (oral glucose tolerance test - OGTT). Obliczono HOMA-IR. Wyniki: ZM zdiagnozowano u 28/78 dzieci (36% badanych), insulinooporność (IR) - u 54/79 (68 % badanych). U otyłych stężenie leptyny oraz rezystyny było istotnie wyższe (p <0,0001), a adiponektyny istotnie niższe (p <0,05) w porównaniu z normostenicznymi dziećmi. W grupie dziewcząt z IR poziom leptyny był wyższy w porównaniu do grupy otyłych dziewcząt bez IR (p <0,05). U dzieci z IR oraz ZM stwierdzono istotnie niższe stężenie adiponektyny w porównaniu do dzieci bez zaburzeń metabolicznych (p <0,05). Nie wykazano istotnych zależności między stężeniami rezystyny a stopniem IR i insulinemii. Wnioski: 1. Wykazano zależny od płci związek leptynemii ze stopniem insulinooporności. 2. Hipoadiponektynemia jest związana z insulinoopornością i innymi zaburzeniami metabolicznymi charakterystycznymi dla ZM, niezależnie od BMI. 3. Nie wykazano zależności między stężeniem rezystyny a nasileniem insulinooporności oraz obecnością innych zaburzeń metabolicznych, co nie potwierdza hipotezy o znaczeniu rezystyny w patogenezie insulinooporności u ludzi.