Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wyników wybranych badań laboratoryjnych u pacjentów z noworozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna mającą początek przed 18 rokiem życia

Autor:
Małgorzata Sładek, Adam Ćmiel
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
148
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba Leśniowskiego-Crohna, badania laboratoryjne, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Rozpoznanie choroby Leśniowskiego-Crohna (chL-C) z reguły stawiane jest niezwłocznie, gdy typowe dla choroby objawy pojawiają się nagle lub są nasilone. W przypadkach kiedy prezentacja kliniczna ma mniej typowy charakter lub przeważają objawy pozajelitowe, skierowanie pacjenta do dalszego postępowania diagnostycznego może być uzależnione od wyników badań laboratoryjnych. Celem pracy było określenie, jak często w momencie rozpoznania wyniki wybranych badań laboratoryjnych odbiegają od zakresu referencyjnego u pacjentów z noworozpoznaną chL-C o początku pediatrycznym. Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone w grupie chorych z noworozpoznaną przed ukończeniem 18 r.ż. chorobą, którzy byli włączeni do prowadzonego od 2004 r. prospektywnego rejestru chorych z chL-C. Analizie poddano wyniki następujących parametrów krwi: stężenie hemoglobiny, liczbę płytek krwi, stężenie białka C-reaktywnego (CRP) i albumin oraz odczyn opadania krwinek Biernackiego (OB). Rozpoznanie chL-C oparto o kryteria z Porto. Lokalizacja zmian i fenotyp były klasyfikowane zgodnie z klasyfikacją paryską. Aktywność chL-C była oceniania w oparciu o pediatryczny indeks aktywności chL-C (PCDAI) Wyniki: Od maja 2004 do grudnia 2010 r. prospektywnym rejestrem objęto 146 dzieci z chL-C (średnia wieku 11,89±4,46 lat, 56% chłopców). Poziom hemoglobiny, stężenie albumin i liczba płytek krwi mieściły się w zakresach referencyjnych u 61%, 71% i 65% pacjentów, podczas gdy podwyższony poziom OB i CRP stwierdzono u 62% i 60% badanych. Wyniki wszystkich badań laboratoryjnych były w zakresie wartości referencyjnych u 32% pacjentów z łagodną, u 10% z umiarkowaną i u 3% pacjentów ciężką postacią choroby. Stwierdzono istotny statystycznie związek między aktywnością chL-C wyrażoną PCDAI a częstością wyników przekraczających zakresy referencyjne dla OB (p=0,008), CRP (p=0,004), hemoglobiny (p=0,012) i albumin (p=0,03) oraz bliski istotności statycznej dla płytek krwi (p=0,058). Płeć żeńska zwiększała ryzyko występowania obniżonego stężenia hemoglobiny (OR=2,53, CI 95% 1,28-5,01, p=0,007), hipoalbuminemii (OR=1,93 CI 95% 0,92-4,04, p=0,07) i OB (OR=2,45, CI 95% 1,17-5,13, p=0,01). Nie stwierdzono korelacji między lokalizacją choroby a częstością nieprawidłowych wyników dla wszystkich badanych testów. Wnioski: Stężenie hemoglobiny, albumin i białka C-reaktywnego oraz OB i liczba płytek krwi u przeważającej liczby chorych z noworozpoznaną chL-C były w zakresach referencyjnych, co ogranicza ich przydatność w diagnostyce różnicowej. Wyniki badań laboratoryjnych nie powinny stanowić oparcia dla podjęcia decyzji o skierowaniu pacjenta do diagnostyki różnicowej, jeśli występujące objawy sugerują chL-C.