Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Żywienie dojelitowe w warunkach domowych dzieci i dorosłych z chorobą nowotworową

Autor:
Anna Kruze, Marlena Jakubczyk, Krzysztof Kusza, Jacek Szopiński, Stanisław Dąbrowiecki, Monika Wandowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
165
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
domowe żywienie dojelitowe, dzieci
Czytaj

pracy: Celem pracy było porównanie wskazań i przebiegu opieki żywienia dojelitowego w warunkach domowych dzieci i dorosłych z chorobą nowotworową. Materiał i metody: W badaniu przeanalizowano dokumentację 83 chorych (28 dzieci i 55 dorosłych) z Poradni Domowego Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, działającej przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, z okresu od lipca 2008 r. do grudnia 2010 r. Wyniki: Wśród 24 pacjentów z chorobą nowotworową było 8 (28,6%) dzieci i 16 (29,0%) dorosłych. Średni wiek dzieci z chorobą nowotworową wynosił 14,78 roku, natomiast śr. wiek dorosłych z chorobą nowotworową - 63,43 roku. Spośród 8 dzieci 5 (62,5%) skierowano do leczenia paliatywnego, 3 (37,5%) w celu poprawy stanu odżywienia w trakcie leczenia radykalnego. Wśród dorosłych było 13 leczonych paliatywnie, 3 w trakcie radykalnego leczenia. Wśród analizowanych dzieci z chorobą nowotworową 4 żywionych było przez PEG, 3 przez zgłębnik żołądkowo- jelitowy i tylko 1 dziecko przez gastrostomię. W grupie dorosłych 11 było odżywianych przez PEG, 1 przez zgłębnik żołądkowo-jelitowy, 1 przez gastrostomię oraz 3 pacjentów przez jejunostomię. Najczęściej stosowaną dietą wśród analizowanych pacjentów była dieta standardowa - otrzymywało ją 4 dzieci i 20 dorosłych. Preparaty wysokoenergetyczne podawano tylko u 4 dorosłych i 3 dzieci z chorobą nowotworową. Średni czas opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową wynosił 59 dni, natomiast nad dorosłymi 129 dni. Był on istotnie statystycznie krótszy niż u pacjentów bez choroby nowotworowej (p=0,021, p=0,001 614). Wśród 8 dzieci z chorobą nowotworową zmarło 4, natomiast 1 jest obecnie w stanie krytycznym. W grupie 16 pacjentów dorosłych zmarło 12. Wniosek: Pacjenci z chorobą nowotworową stanowili łącznie około 30% chorych objętych domowym żywieniem dojelitowym. W obu grupach wiekowych przeważali pacjenci w trakcie opieki paliatywnej. Dobre efekty radioi chemioterapii w analizowanej grupie z chorobą nowotworową przemawiają za wdrożeniem terapii żywieniowej w warunkach domowych jako elementu całościowego procesu leczenia.