Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównawcza ocena skuteczności klinicznej leków biologicznych stosowanych w leczeniu łuszczycy: przegląd systematyczny i metaanaliza sieciowa

Autor:
Jacek Szepietowski, Marcin Kaczor, Dariusz Pawlik, Rafał Wójcik, Adam Reich
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
228
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
leki biologiczne, łuszczyca, przegląd systematyczny, metaanaliza sieciowa
Czytaj

Wprowadzenie: Leki biologiczne znacząco poprawiają długookresową odpowiedź na leczenie u chorych z ciężkimi postaciami łuszczycy. Z uwagi na brak randomizowanych badań kontrolowanych pla - cebo (RCT) bezpośrednio porównujących wszystkie dostępne strategie leczenia biologicznego łuszczycy, porównawcza ocena skuteczności tych leków z konieczności musi się opierać na dowodach pośrednich. Cel pracy: Porównawcza analiza skuteczności klinicznej dostępnych w Polsce leków biologicznych stosowanych w terapii łuszczycy zwyczajnej u osób dorosłych, oparta na przeglądzie systematycznym, z wykorzystaniem metody metaanalizy sieciowej (MTC, Mixed Treatment Comparison). Materiał i metody: Do przeglądu systematycznego włączano badania RCT dla leków biologicznych stosowanych w umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy - infliksymabu, etanerceptu (w dwóch schematach dawkowania: 25 lub 50 mg), adalimumabu i ustekinumabu, w których punktem końcowym była odpowiedź PASI (50, 75 lub 90%) mierzona po 10-16 tygodniach leczenia. Metaanalizę sieciową z zastosowaniem techniki MTC przeprowadzono opierając się na uporządkowanym modelu probitowym opracowanym przez York Assessment Group. Analizę podstawową uzupełniono o dodatkowy wariant z użyciem modelu logitowego dla odpowiedzi PASI 75 i wykonano także analizę wrażliwości. Wyniki: Do analizy MTC włączono 17 badań z randomizacją i grupą kontrolną, z czego w 16 RCT porównywano dany lek biologiczny z placebo, a w jednym - dwa różne preparaty biologiczne. Wszystkie oceniane leki biologiczne cechują się wyższą skutecznością od placebo, przy czym korzyść względna uzyskania odpowiedzi PASI 75 wynosi: 19,58 (95% CI: 16,45; 23,07) dla infliksymabu, 17,53 (95% CI: 14,78; 20,67) dla ustekinumabu, 14,41 (95% CI: 11,65; 17,29) w grupie adalimumabu, 12,71 (95% CI: 10,42; 15,23) dla etanerceptu 50 mg i 9,55 (95% CI: 7,36; 11,97) w grupie etanerceptu 25 mg. Największe prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi PASI 75 występuje w ramieniu infliksymabu (82%). Kolejnymi strategiami w rankingu skuteczności są: ustekinumab (73%), adalimumab (60%), etanercept 50 mg (53%), etanercept 25 mg (40%) i placebo (4%). Bayesowskie prawdopodobieństwo, że infliksymab jest najbardziej skuteczną opcją spośród rozważanych strategii leczenia łuszczycy wynosi 94%. Ustekinumab jest najskuteczniejszy z prawdopodobieństwem 6%, natomiast w przypadku pozostałych strategii leczenia prawdopodobieństwo to nie przekracza 1%. W każdym z wariantów analizy wrażliwości kolejność uszeregowania leków biologicznych pod względem skuteczności nie uległa zmianie w stosunku do analizy podstawowej. Wnioski: Leki biologiczne cechują się wysoką skutecznością w zakresie poprawy wskaźnika PASI po 10-16 tygodniach leczenia. Metoda MTC, stanowiąca syntezę dostępnych dowodów z badań klinicznych z randomizacją, dostarcza cennych informacji odnośnie do względnej skuteczności leków biologicznych w świetle nielicznych badań porównujących jednocześnie wszystkie dostępne opcje terapeutyczne.