Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Neurotyczność negatywnie koreluje z radzeniem sobie ze stresem u chorych na łuszczycę

Autor:
Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów, Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
229
Strona końcowa:
233
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, osobowość, stres
Czytaj

Wprowadzenie: Identyfikacja zmiennych psychologicznych wpływających na radzenie sobie ze stresem w przebiegu łuszczycy stanowi punkt wyjścia do zastosowania odpowiedniej interwencji psychologicznej mającej na celu wspomaganie chorego w procesie zdrowienia. Cel pracy: Analiza wpływu cech osobowości na radzenie ze stresem oraz ich związku z jakością życia u chorych na łuszczycę. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 22 chorych na łuszczycę (8 kobiet i 14 mężczyzn), którzy wypełnili kwestionariusze NEO-FFI, sposoby radzenia sobie ze stresem (SRSS) i SKINDEX. Wyniki: Profil osobowości badanych chorych był zbliżony do wartości obserwowanych w populacji ogólnej. W badanej grupie chorych na łuszczycę wartość średnia uzyskana w wyniku SRSS dotyczącym strategii zorientowanych problemowo (37,6±9,4) była wyższa od mediany na badanej skali. Wynik średniej w SRSS dotyczącym strategii zorientowanych emocjonalnie (54,8±3,9) przyjął wartość niższą od mediany na badanej skali. W kwestionariuszu SKINDEX wynik wartości średniej i odchylenia standardowego (95±23,9) w badanej grupie był wyższy niż mediana na badanej skali i wskazuje na występowanie obniżonej jakości życia w tej grupie chorych. W NEO-FFI neurotyzm ujemnie korelował ze strategią zorientowaną problemowo (r=-0,7; p<0,0001). Wynik SRSS dotyczący strategii zorientowanych emocjonalnie dodatnio korelował z wynikiem uzyskanym w kwestionariuszu SKINDEX, tj. chorzy ze strategią skoncentrowaną na emocjach charakteryzowali się niższą jakością życia (r=0,32; p=0,02). Wnioski: Uzyskane wyniki uzasadniają celowość obejmowania chorych na łuszczycę oddziaływaniami psychologicznymi, zmierzającymi do kształtowania wybranych cech osobowości i radzenia sobie ze stresem. Takie postępowanie może okazać się pomocne w przystosowywaniu pacjenta do sytuacji choroby i poprawy jakości życia.