Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Prognostyczne wartości wczesnych pomiarów mózgowego peptydu natriuretycznego w ocenie śmiertelności odległej u pacjentów z pierwszym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

Autor:
Agnieszka M. Tycińska, Anna Lisowska, Robert Sawicki, Bożena Sobkowicz, Anna Kozieradzka, Karol Kamiński, Barbara Mroczko, Włodzimierz J. Musiał, Sławomir Dobrzycki, Maciej Szmitkowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
213
Strona końcowa:
217
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
mózgowy peptyd natriuretyczny, zawał serca z uniesieniem odcinka ST, śmiertelność odległa
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy była ocena prognostycznej wartości mózgowego peptydu natriuretycznego (BNP) pobieranego przy przyjęciu oraz w 5 dobie u pacjentów z pierwszym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową (pPCI). Materiał i metody: U 211 pacjentów osoczowe stężenia BNP mierzono dwukrotnie: przy przyjęciu i w 5 dobie hospitalizacji. Frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF) była oceniana echokardiograficznie w ciągu 24 godzin od przyjęcia. Pacjenci byli oceniani po okresie 48,2 miesięcy (mediana, 42,3-72,6) pod kątem śmiertelności ogólnej. Wyniki: W czasie obserwacji odległej 20,4% (n=43) osób zmarło. Pacjenci, którzy nie przeżyli, byli statystycznie częściej starsi, mieli wyjściowo niższe wartości skurczowego ciśnienia tętniczego, wyższą klasę Killipa oraz większą ilość punktów w skali TIMI Risk Score dla STEMI. W czasie 5 dni obserwacji osoczowe stężenia BNP istotnie wzrosły (p<0,05). Na podstawie krzywych ROC najlepsza wartość prognostyczna BNP pobieranego przy przyjęciu wynosiła 23,21 pg/mL, zaś BNP ocenianego w 5 dobie - 156,15 pg/mL. Analiza ROC wykazała, że stężenie BNP mierzone w 5 dobie wiązało się z wyższym ryzykiem zgonu (0,584; 95% CI 0,514-0,651). Jednoczynnikowa analiza regresji metodą Coxa wykazała, że istotnie wyższe ryzyko zgonu było związane z wiekiem, LVEF oraz pomiarami BNP w 1 i 5 dobie (p<0,05). Wieloczynnikowa analiza regresji wykazała, że jedynie wiek wpływa na śmiertelność (p=0,002). Krzywe Kaplana-Meiera wykazały istotnie gorszą przeżywalność u pacjentów z wartościami BNP przy przyjęciu >23,21 pg/mL oraz w 5 dobie >156,15 pg/mL (p=0,04). Pacjenci, u których stężenia obu pomiarów przewyższały te wartości, mieli najniższą przeżywalność (p=0,016). Wnioski: U pacjentów z pierwszym STEMI, leczonych przy pomocy pPCI różne punkty odcięcia dla BNP mierzonego w 1 i 5 dobie są prognostyczne dla śmiertelności ogólnej. Wartości powyżej wyznaczonych punktów odcięcia dla obu pomiarów wskazują pacjentów z najgorszym rokowaniem odległym.