Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena funkcji lewego przedsionka metodą obrazowania wektorów prędkości u pacjentów z chorobą wieńcową oraz osób zdrowych - związek z parametrami napływu i prędkościami pierścienia mitralnego

Autor:
Karina Wierzbowska-Drabik, Łukasz Chrzanowski, Piotr Lipiec, Radosław Kręcki, Michał Plewka, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Edyta Płońska, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
218
Strona końcowa:
225
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tkankowa echokardiografia dopplerowska, choroba wieńcowa, lewy przedsionek, prędkość ruchu pierścienia mitralnego
Czytaj

Cel pracy: Przedmiotem pracy jest ilościowa ocena funkcji lewego przedsionka (LA) za pomocą nowej metody opartej na obrazowaniu wektorów prędkości z użyciem techniki śledzenia markerów akustycznych. Materiał i metodyka: Analizowano dane z echokardiograficznego badania przezklatkowego wykonanego u 66 pacjentów: 21 po zawale serca (MI), 25 zdrowych (H) oraz 20 z chorobą wieńcową bez przebytego zawału (CAD), w średnim wieku 58±10 lat, z zastosowaniem oprogramowania do obrazowania wektorów prędkości (velocity vector imaging - VVI, Syngo, Siemens, Kalifornia). W projekcji koniuszkowej 4-jamowej obrysowywano wsierdzie lewego przedsionka, co pozwalało na analizę ruchu ścian lewego przedsionka w kierunku podłużnym (longitudinal - LNG). Oceniano związek między prędkościami ścian lewego przedsionka, prędkościami napływu mitralnego we wczesnej i przedsionkowej fazie (E i A) oraz parametrami ruchu pierścienia mitralnego (MA). Następnie w skurczowej fazie cyklu serca analizowano zaawansowane parametry funkcji lewego przedsionka obliczane jako średnie z 6 segmentów jego ściany (przemieszczenie, odkształcenie i tempo odkształcenia). Wyniki: W porównaniu do osób zdrowych pacjenci po zawale prezentowali niższe prędkości ściany lewego przedsionka w kierunku podłużnym podczas skurczu 3,4±1,6 vs 6,3±2 cm/s, p<0,001, wczesnego rozkurczu -2,5±1,6 vs -5,8±2,9 cm/s, p<0,001 i późnego rozkurczu -2,5±1,3 vs -3,7±1,5 cm/s, p=0,006. Frakcja wyrzutowa lewego przedsionka (LA EF), wartość średnia 46±15% korelowała dodatnio z frakcją wyrzutową lewej komory (r=0,52, p<0,0001), ale prędkości ścian lewego przedsionka nie korelowały z prędkościami pierścienia i napływu mitralnego. Przemieszczenie, odkształcenie i tempo odkształcenia (SR) lewego przedsionka w grupie po zawale były istotnie niższe niż w grupie kontrolnej, z kolei większość porównywanych parametrów była podobna w grupach kontrolnej i pacjentów z chorobą wieńcową bez przebytego zawału. Wnioski: Ilościowa ocena funkcji lewego przedsionka jest możliwa przy zastosowaniu standardowego oprogramowania VVI. Prędkości i parametry deformacji lewego przedsionka są upośledzone u pacjentów po zawale w porównaniu z osobami zdrowymi i z chorobą wieńcową bez przebytego zawału.