Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy wiek pacjenta zwiększa ryzyko występowania nieokreślonych wyników badania mikrowoltowej zmienności załamka T wśród pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory serca kwalifikowanych do implantacji ICD w profilaktyce pierwotnej nagłej śmierci sercowej?

Autor:
Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Małgorzata Szwoch, Grzegorz Raczak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
232
Strona końcowa:
236
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
alternans załamka T, ICD, dysfunkcja skurczowa
Czytaj

Wprowadzenie: Ocena mikrowoltowej zmienności (alternansu) załamka T (MTWA) jest uznanym nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym stosowanym w stratyfikacji ryzyka nagłej śmierci sercowej (SCD) u pacjentów kardiologicznych. Istotny problem tego badania stanowi jednak duża liczba wyników nieokreślonych. Z teoretycznego punktu widzenia odsetek takich wyników u osób starszych powinien być większy niż u młodszych. Kwestia ta nie została jednak do tej pory wystarczająco zbadana. Cel pracy: Ocena częstości i przyczyn występowania nieokreślonych wyników MTWA u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory serca w 2 grupach wiekowych kwalifikowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora serca (ICD) w profilaktyce pierwotnej SCD. Materiał i metodyka: Badaniem objęto chorych z frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF) ≰35%. Do grupy 1 zaliczono pacjentów w wieku ≥65 r.ż, do grupy 2 <65 r.ż. U każdej osoby wykonano badanie MTWA, którego wynik (analiza spektralna) oceniono jako dodatni, ujemny lub nieokreślony (odpowiednio: MTWA-pos, MTWA-neg, MTWA-nd). Wyniki: Do badania włączono 89 osób: grupa 1 - 40, grupa 2 - 49. Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie występowania MTWA-pos, MTWA-neg lub MTWA-nd, ani w rozkładzie przyczyn MTWA-nd w poszczególnych grupach. Odsetek wyników MTWA-nd był wysoki (grupa 1 - 30%, grupa 2 - 22%), jednak MTWA-nd z przyczyn technicznych stanowiło niewielki procent. Wnioski: Wśród pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory serca kwalifikowanych do implantacji ICD w ramach profilaktyki pierwotnej SCD niezależnie od wieku stwierdzono znaczny odsetek wyników nieokreślonych MTWA. Głównym ich powodem były przyczyny leżące po stronie pacjenta, natomiast odsetek wyników nieokreślonych z przyczyn technicznych był niewielki zarówno wśród młodszych, jak i starszych osób badanych.