Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: PRZECIWCIAŁA IgG ANTY-ASCARIS LUMBRICOIDES U DZIECI Z NAWRACAJĄCYMI INFEKCJAMI UKŁADU ODDECHOWEGO - GDY DANE KLICZNICZNE SUGERUJĄ ALERGIĘ

Autor:
Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Anna Pankowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2011
Tom:
41
Numer:
3
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
116
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Ascaris lumbricoides, dzieci, układ oddechowy
Czytaj

Wprowadzenie: Zarażenie glistą ludzką (Ascaris lumbricoides) może, w zależności od okresu choroby, manifestować się dolegliwościami nie tylko ze strony przewodu pokarmowego, ale również m.in. układu oddechowego. Celem pracy była ocena częstości występowania przeciwciał IgG anty-Ascaris lumbricoides w surowicy krwi dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych i analiza ich związku z wybranymi wskaźnikami demograficznymi, klinicznymi i laboratoryjnymi. Materiał i metody: Oceną retrospektywną objęto dzieci hospitalizowane w 2009 r. na specjalistycznym oddziale leczenia chorób płuc z powodu nawracających infekcji dróg oddechowych, u których wykonano badanie serologiczne ELISA na obecność w surowicy krwi przeciwciał anty-Ascaris lumbricoides klasy IgG. Pomiędzy podgrupami dzieci seropozytywnych i seronegatywnych dokonano analizy porównawczej wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz wybranych objawów klinicznych (przewlekły kaszel, obturacja oskrzeli, przewlekły nieżyt nosa i/lub spojówek, pokrzywki skórne) i wskaźników laboratoryjnych. Wyniki: Spośród 163 zakwalifikowanych do badania dzieci w wieku 0,7-12,5 roku obecność przeciwciał IgG anty-Ascaris lumbricoides stwierdzono u 28 pacjentów (17,2%). Wyniki dodatnie najczęściej uzyskiwano w miesiącach letnich (50% przypadków). W grupie pacjentów seropozytywnych stwierdzono istotną statystycznie wyższą średnią wieku (6,77 roku) (p=0,003) oraz wyższą eozynofilię krwi obwodowej (mediana 7,10%; 1-3 kwartyl 5,40-12,25%) (p<0,0001); współczynnik OR stwierdzenia IgG anty-Ascaris lumbricoides u dzieci z podwyższoną eozynofilią wynosił 9,03 (95%CI=3,40-23,96). Stężenie IgE całkowitych wykazywało u dzieci seropozytywnych tendencję (na granicy istotności statystycznej) do wartości wyższych [p=0,067; OR=2,54 (95%CI=1,06-6,39)]. Pozostałe analizowane parametry nie wykazywały różnic pomiędzy grupami. Wnioski: Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż ekspozycja na antygeny Ascaris lumbricoides powinna być rozważana u każdego dziecka w wieku wczesnoszkolnym, manifestującego przewlekłe objawy ze strony układu oddechowego, szczególnie w przypadkach braku poprawy w okresie letnim i z dodatnimi podstawowymi wykładnikami atopii.