Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza częstości występowania zakażeń grzybiczych u chorych poddanych transplantacji nerki (w materiale własnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w latach 1995-1999)

Autor:
Zygmunt Adamski, Dorota Gajewska, Lucyna Kurek, Marta Hasse-Cieślińska, Zbigniew Włodarczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
203
Strona końcowa:
207
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
transplantacja nerki, immunosupresja, kandydoza, Candida albicans
Czytaj

Cel: Celem niniejszej pracy była ocena częstości występowania oportunistycznych zakażeń grzybiczych u pacjentów po przeszczepie nerki. W tym celu przebadano 446 chorych, poddanych transplantacji nerki w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w latach 1995-1999. Czynnikiem predysponującym tych pacjentów do wystąpienia grzybiczego zakażenia oportunistycznego było stosowane leczenie immunosupresyjne z zastosowaniem cyklosporyny A, azatiopryny i prednizonu.Materiał i metody: Materiał do badań stanowiły wymazy z błon śluzowych jamy ustnej i pochwy oraz plwocina i mocz pobrane od pacjentów, u których na podstawie objawów klinicznych podejrzewano zakażenie grzybicze. Objawy zgłaszane przez pacjentów najczęściej dotyczyły układu moczowo--płciowego i układu oddechowego. Pobrany materiał poddano badaniu bezpośredniemu, a następnie posiewano na podłożu Sabourauda. Po odpowiednim czasie inkubacji prowadzono identyfikację gatunkową wyhodowanych grzybów chorobotwórczych (testy Albicans ID, Murex i Api 20 AUX). Wyniki: U 47 chorych potwierdzono wystąpienie zakażenia grzybami drożdżopodobnymi. Spośród 47 wykonanych posiewów w 38 (80,8%) wyhodowano Candida albicans. W pozostałych przypadkach czynnikiem chorobotwórczym były: Candida lipolytica, Candida kefyr, Candida glabrata, Candida lusitaniae oraz Cryptococcus laurentii i Trichosporon cutaneum. Należy zaznaczyć, że zakażenie grzybicze u 80% chorych wystąpiło przed upływem 3 miesięcy od przeszczepu.Wnioski: 1. Obserwowana przez nas częstość występowania zakażeń wywołanych przez grzyby z rodzaju Candida u pacjentów po przeszczepie nerki wynosiła 10,5% i jest porównywalna z wynikami podobnych badań przeprowadzonych w innych ośrodkach. 2. Najczęściej wykrywanym patogenem, wywołującym zakażenia grzybicze u chorych po przeszczepie nerki, u których zastosowano immunosupresje, były grzyby z gatunku Candida albicans (80,8%). 3. Oportunistyczne zakażenia grzybicze stanowią poważne zagrożenie dla chorych w trakcie leczenia immunosupresyjnego. Stąd duże znaczenie dla poprawy rokowania u tych chorych ma wczesne wykrywanie i prawidłowe leczenie zakażeń grzybiczych.