Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wpływu dojrzewania płciowego na zmiany glikemii powysiłkowej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 obciążonej wysiłkiem fizycznym o różnej intensywności

Autor:
Dorota Gazurek, Małgorzta Wójcik, Czesław Szmigiel, Hanna Dziatkowiak, Małgorzata Gąsiorowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
188
Strona końcowa:
194
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dojrzewanie płciowe, wysiłek fizyczny, cukrzyca typu 1
Czytaj

Wprowadzenie: W okresie dojrzewania płciowego u większości chorych z cukrzycą typu 1 (DM1) dochodzi do pogorszenia wyrównania metabolicznego. Słaba kontrola metaboliczna może wpływać na zachowanie się glikemii powysiłkowych i być przyczyną ostrych powikłań cukrzycy. Celem pracy była ocena wpływu dojrzewania płciowego na zmiany glikemii powysiłkowej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 obciążonych wysiłkiem fizycznym o różnej intensywności. Materiał i metody: Badaniami objęto 88-osobową grupę dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w wieku od 6 do 19 lat, średnio 13,00±2,77 (SD). Badanych podzielono na 3 grupy: 29 dzieci było przed okresem pokwitania, 33 w okresie pokwitania i 26 zakończyło pokwitanie. W ciągu trzech kolejnych, następujących po sobie dni, obciążono badanych trzema wysiłkami submaksymalnymi (jeden wysiłek każdego dnia), o różnej intensywności, ale o jednakowym czasie trwania, wynoszącym 20 minut. Grupę kontrolną stanowiły te same dzieci nieobciążone wysiłkiem fizycznym. Wyniki: U dzieci przed okresem pokwitania wystąpiło istotne statystycznie obniżenie stężenia glukozy we krwi w porównaniu do kontroli tylko po obciążeniu wysiłkiem fizycznym dużym w 3 minuty (p<0,05) i 1 godzinę po zakończeniu wysiłku (p<0,05). U dzieci w okresie pokwitania, wystąpiło istotne statystycznie obniżenie glikemii po obciążeniu ich wysiłkiem średnim (p<0,05, p<0,05, p<0,01) i dużym (p<0,001, p<0,01, p<0,05), we wszystkich okresach pomiaru. U młodzieży po okresie pokwitania wystąpiło istotne obniżenie glikemii po obciążeniu wysiłkiem średnim, w 3 minuty (p<0,015) i 1 godzinę po zakończeniu próby (p<0,05) oraz po obciążeniu wysiłkiem dużym w 3 minuty po jego zakończeniu (p<0,05) w porównaniu do grupy kontrolnej nie obciążonej wysiłkiem. Wnioski: Wielkość obniżenia wartości glikemii po wysiłku fizycznym o różnej intensywności, jest zależna od zaawansowania dojrzewania płciowego, a największe obniżenie wartości glikemii powysiłkowej zaobserwowano u dzieci będących w okresie pokwitania.