Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Proporcje ciała dziewcząt z niedoborem wzrostu i dziewcząt zdrowych w okresie pokwitania

Autor:
Katarzyna Milde, Paweł Tomaszewski, Anna Majcher, Beata Pyrżak, Romuald Stupnicki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
195
Strona końcowa:
200
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
proporcje ciała, allometria, niedobór wzrostu
Czytaj

Wprowadzenie: Regularna oceny proporcji ciała ma istotne znaczenia, ponieważ wczesne wykrycie ewentualnych zaburzeń rozwoju fizycznego oraz szybka prewencja mogą umożliwić dziecku osiągnięcie optimum swego uwarunkowanego genetycznie poziomu rozwoju. Cel pracy: Celem pracy było określenie proporcji ciała dojrzewających dziewcząt z niedoborem wzrostu i dziewcząt o prawidłowej wysokości ciała. Materiał i metody: Pomiary wysokości ciała, wysokości siedzeniowo-ciemieniowej, szerokości barków, długości kończyn górnych wykonano u 104 zdrowych niskich dziewcząt (NW, wysokość ciała poniżej 10 centyla), 84 dziewcząt z zespołem Turnera (ZT) i 263 dziewcząt zdrowych, z prawidłową wysokością ciała (ZDR, wysokość ciała pomiędzy 25-75 centyla) w wieku 11-15 lat. Długość kończyn dolnych obliczono, odejmując od pomiaru wysokości ciała pomiar wysokości siedzeniowo-ciemieniowej. Pomiary zostały wykonane zgodnie z przyjętymi standardami antropometrycznymi. Zmienne somatyczne poddano transformacji logarytmicznej i wyznaczono zależności allometryczne. Wyniki: Na podstawie analizy allometrycznej stwierdzono, że dziewczęta z zespołem Turnera mają krótsze kończyny dolne (p<0,001) oraz szersze barki (p<0,001) w porównaniu ze zdrowymi dziewczętami z obu grup. Dziewczęta z niedoborem wzrostu charakteryzują się dłuższymi kończynami dolnymi (p<0,001) w stosunku do pozostałych grup badanych oraz szerszymi barkami (p<0,001) i dłuższymi kończynami górnymi (p<0,001) w porównaniu z dziewczętami o prawidłowej wysokości ciała. Wnioski: Analiza przebiegu rozwoju somatycznego, oparta na zależnościach allometrycznych, umożliwia szersze spojrzenie na zagadnienie proporcjonalności budowy ciała. W przypadku wykazania nieprawidłowości proporcji ciała w porównaniu ze zdrowymi dziewczętami o prawidłowej wysokości ciała, jakie zaobserwowano np. w grupie dziewcząt z zespołem Turnera, diagnoza ta może stać się przesłanką dla dalszego postępowania klinicznego.