Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena ekspresji wybranych miRNA w ziarniniaku grzybiastym

Autor:
Alina Jankowska-Konsur, Joanna Maj, Dagmara Baczyńska, Aleksandra Zamirska, Adam Reich, Rafał Białynicki-Birula, Andrzej Bieniek, Tadeusz Dobosz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
16
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
ziarniniak grzybiasty, microRNAs, skórny chłoniak komórkowy z komórek T
Czytaj

Wprowadzenie: MicroRNA są małymi, niekodującymi jednoniciowymi cząsteczkami RNA, pełniącymi rolę negatywnych regulatorów ekspresji genów, biorącymi udział w procesach karcynogenezy. Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides, MF) jest pierwotnie skórnym chłoniakiem wywodzącym się z dojrzałych limfocytów T. Mimo intensywnych badań prowadzonych w ostatnich latach etiopatogeneza MF pozostaje wciąż słabo poznana. Cel pracy: Celem pracy była ocena ekspresji wybranych microRNA w ziarniniaku grzybiastym. Materiał i metody: Biopsje skórne pobrano od 16 chorych z ziarniniakiem grzybiastym (6 chorych z wczesnym MF, 10 chorych z zaawansowanym MF) i 10 zdrowych ochotników. Po izolacji microRNA wykonano reakcje odwrotnej transkryptazy, a następnie amplifikację cDNA. Analizowano microRNA: mir-21 i mir-214. Wyniki: Wykazano wzrost ekspresji mir-21 w ziarniniaku grzybiastym, nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic ekspresji mir-214 między grupą chorych a grupą kontrolną. Wnioski: Nadekspresja mir-21 u chorych z MF sugeruje rolę tego microRNA w patogenezie ziarniniaka grzybiastego. Mir-21 może być potencjalnym punktem uchwytu do tworzenia przyszłych terapii.