Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: TNF-α i rozpuszczalna forma receptora TNF-α typu 1 u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Mieczysław Szalecki, Ewa Pańkowska, Elżbieta Piontek, Małgorzata Wysocka-Mincewicz, Roman Janas
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
14
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
TNF-α, sTNFR1, cukrzyca typu 1, insulinoterapia, dzieci
Czytaj

"Wprowadzenie: TNF-α i rozpuszczalna forma jego receptora typu 1 (sTNFR1) jako hormon prozapalny odgrywa istotną rolę w patogenezie chorób autoimmunologicznych, insulinooporności, utrzymaniu homeostazy gospodarki lipidowej i węglowodanowej oraz rozwoju powikłań późnych u chorych z cukrzycą typu 1 (DMT1). Cel pracy: Ocena stężenia TNF-α i rozpuszczalnej formy receptora TNF-α typu 1 w surowicy krwi dzieci z DMT1 i korelacji z parametrami antropometrycznymi, wyrównaniem metabolicznym i stosowaną metodą insulinoterapii. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 67 dzieci chorych na DMT1 w okresie przedpokwitaniowym (T ≰2), bez powikłań i współistniejących schorzeń dodatkowych, w wieku od 3,71 do 14,81 roku (średnia±SD: 10,3±2,2). Czas trwania choroby wynosił od 1,83 do 9,00 lat (średnia ± SD: 4,0±1,6), a wiek zachorowania wahał się od 1,84 do 10,81 roku. Badane dzieci podzielono na podgrupy w zależności od stosowanej metody insulinoterapii, która nie była zmieniana w okresie co najmniej 6 ostatnich miesięcy. Grupę kontrolną stanowiło 15 zdrowych dzieci, zgodnych co do wieku i płci. Nie było istotnych różnic pomiędzy grupami co do wieku, wzrostu, masy ciała, BMI i wyrównania metabolicznego. Wyniki: Stężenia TNF-α w grupie badanej wahały się od 0,30 do 14,20 ng/ml (średnia±SD: 1,62±0,41 pg/ml) i były w sposób nieistotny niższe od wykazanego w grupie kontrolnej: od 0,20 do 19,00 pg/ml (średnia±SD: 1,67±1,41 pg/ml) (p >0,05). Najwyższe stężenia TNF-α stwierdzono u dzieci leczonych ciągłym podskórnym wlewem insuliny, niższe w podgrupie leczonej intensywną i konwencjonalną insulinoterapią. Stężenia sTNFR1 w grupie badanej wahały się od 707,00 do 1646,00 pg/ml (średnia±SD: 1028,18±181,24 pg/ml) i były w sposób nieistotny wyższe od wykazanego w grupie kontrolnej: od 613,0 do 1310,00 pg/ml (średnia±SD: 978,00±203,03 pg/ml) (p >0,05). Najwyższe stężenia sTNFR1 stwierdzono u dzieci leczonych ciągłym podskórnym wlewem insuliny, niższe - w podgrupie leczonej intensywną insulinoterapią, a najniższe - w podgrupie leczonej konwencjonalnie. Wnioski: stężenie TNF-α jest u dzieci z DMT1 nieistotnie niższe, koreluje ujemnie jedynie z wysokością ciała oraz nie zależy istotnie od stosowanej metody insulinoterapii. Stężenie sTNFR1 jest u dzieci z DMT1 nieistotnie wyższe, koreluje z podstawowymi parametrami antropometrycznymi i nie zależy od stosowanej metody insulinoterapii."