Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena czynności płuc u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Autor:
Agata Pieniawska, Anita Horodnicka-Józwa, Elżbieta Petriczko, Mieczysław Walczak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
20
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca, spirometria, badania układu oddechowego
Czytaj

Wprowadzenie: Zmiany w układzie oddechowym należą do mało poznanych późnych powikłań cukrzycy. Mechanizmami prowadzącymi do zaburzeń czynności układu oddechowego u pacjentów z cukrzycą mogą być: mikroangiopatia naczyń płucnych, zmiana struktury pęcherzyków płucnych, neuropatia wegetatywna układu oddechowego, zmiany reaktywności oskrzeli oraz zaburzenia ruchomości klatki piersiowej. Cel pracy: Porównanie parametrów spirometrycznych u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 i w grupie kontrolnej. Ocena wpływu wyrównania metabolicznego i czasu trwania choroby na wybrane parametry spirometryczne u chorych z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: U 35 dzieci z cukrzycą typu 1 i 38 dzieci zdrowych wykonano badanie spirometryczne. Wartości natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1), natężonej pojemności życiowej wydechowej (FVC EX), pojemności życiowej płuc (VC), szczytowego przepływu wydechowego (PEF), stosunku FEV1 do FVC EX wyrażono w procentach wartości należnych i porównano je w obydwu grupach. W obliczeniach statystycznych stosowano test Kruskala-Wallisa lub analizę wariancji do sprawdzenia różnic między kilkoma grupami, test Manna-Whitneya lub t-Studenta - między dwoma grupami. Wyniki: W grupie badanej pojemność życiowa płuc VC była mniejsza w porównaniu z grupą kontrolną, różnica ta nie była jednak istotna statystycznie. W grupie badanej stosunek FEV1 do FVC EX był istotnie statystycznie większy niż w grupie kontrolnej (p=0,00094). W grupie badanej szczytowy przepływ wydechowy PEF [%] był istotnie statystycznie mniejszy niż w grupie kontrolnej (p=0,01091). Nie wykazano istotnych różnic między FEV1 [%], FVC EX [%] w grupie badanej i w grupie kontrolnej. W grupie chorych na cukrzycę typu 1 z HbA1c >7% pojemność życiowa płuc VC [%] była istotnie statystycznie mniejsza (p=0,03729) w porównaniu z grupą kontrolną. Wartości FEV1 [%] mieściły się w zakresie prawidłowym, czyli >80% wartości należnej u 34 chorych, u 1 były poniżej normy. Wartość FVC EX [%] mieściła się w granicach normy, czyli >80% wartości należnej u 34 osób z cukrzycą. Jedynie u dziecka 1 wartość ta znalazła się poniżej normy. Stosunek FEV1 do FVC EX mieścił się w granicach prawidłowych, czyli >70% wartości należnej u wszystkich osób z grupy badanej. Pojemność życiowa płuc VC [%] była prawidłowa, czyli >80% wartości należnej u 33 chorych, u 2 pozostawała poniżej normy. Wnioski: Nie wykazano zależności między czasem trwania choroby oraz odsetkiem HbA1c, a wybranymi parametrami spirometrycznymi u badanych dzieci z cukrzycą typu 1. Nieprawidłowe wyrównanie metaboliczne choroby wpływa na obniżenie pojemności życiowej płuc u osób z cukrzycą typu 1.