Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Antagoniści aldosteronu w pozawałowej niewydolności serca - praktyka stosowania w Polsce - wyniki badania ankietowego

Autor:
Ewa Siewaszewicz, Krzysztof J. Filipiak, Marek Gierlotka, Marek Bronisz, Waldemar Elikowski, Piotr Feusette, Marek Gajewski, Zenon Gawor, Grzegorz Opolski, Władysław Sinkiewicz, Beata Wożakowska-Kapłon, w imieniu Grupy Badawczej ALDOPOL
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
12
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pozawałowa niewydolność serca, leczenie, antagoniści aldosteronu
Czytaj

Wprowadzenie: Polskie dane oceniające częstość stosowania i czynniki determinujące wybór antagonistów aldosteronu (AA) u pacjentów z pozawałową niewydolnością serca (NS) są nieliczne. Cel pracy: Celem pracy była ocena zgodności postępowania lekarzy z wytycznymi odnośnie zastosowania AA u pacjentów z pozawałową NS i porównanie z danymi dostępnymi w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych. Celem była również charakterystyka czynników mających wpływ na stosowanie AA przez lekarzy w wymienionym wskazaniu w Polsce oraz określenie czynników decydujących o tym, że pacjent kontynuuje leczenie AA zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub z niego rezygnuje. Materiał i metodyka: Kwestionariuszowe badania przekrojowe ALDOPOL* (ALDOsterone antagonists in POLish post-myocardial patients with heart failure study) przeprowadzone w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. obejmujące 142 lekarzy, głównie specjalistów chorób wewnętrznych i kardiologów oraz 424 pacjentów leczonych z powodu pozawałowej NS. Kardiolodzy stanowili 38% respondentów, pozostałe osoby posiadały specjalizację z chorób wewnętrznych, 28 osób było w trakcie specjalizacji. W grupie pacjentów dominowali mężczyźni, którzy stanowili 61% badanych. Ok. 35% stanowili respondenci w wieku 61-70 lat. Wyniki: W grupie pacjentów z rozpoznaną pozawałową NS lekarze stosowali β-adrenolityki u 88%, a inhibitory konwertazy angiotensyny u 89% pacjentów. Częstość stosowania AA wynosiła średnio 59%, a 3% respondentów deklarowało, że stosuje je u wszystkich pacjentów. Zidentyfikowano 4 niezależne zmienne determinujące istotnie częstsze przepisywanie AA przez lekarzy i 1 zmienną związaną z kontynuowaniem leczenia AA w obserwacji odległej. Eplerenon stosowany był o wiele rzadziej niż preparaty spironolaktonu, zdecydowana większość lekarzy stosowała go u <10% swoich pacjentów. Wnioski: 1. Stopień wdrażania przez lekarzy zaleceń renomowanych towarzystw kardiologicznych odnośnie stosowania AA w pozawałowej NS w Polsce można uznać aktualnie za stosunkowo wysoki. W badaniu ALDOPOL częstość stosowania tej grupy leków wynosiła średnio 59%. 2. Uzyskane dane o wysokim stopniu stosowania AA w pozawałowej NS w Polsce nie są zbieżne z pośrednią ekstrapolacją danych z całej populacji pacjentów leczonych po zawale serca (Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych). Zbliżone są natomiast do wyników rejestrów SHAPE (2008) oraz IMPROVE HF (2010). 3. Wiek <40 lat, posiadanie specjalizacji z endokrynologii lub diabetologii, prowadzenie szkoleń dla studentów lub lekarzy i praca w oddziale kardiologii są niezależnymi czynnikami determinującymi wyższą częstość stosowania AA przez lekarzy w grupie pacjentów z pozawałową NS w Polsce. 4. Jedynym czynnikiem, który determinował przyjmowanie AA przez pacjenta w trakcie badania, był fakt przepisania tego leku bezpośrednio przy wypisie ze szpitala po zakończeniu hospitalizacji z powodu zawału serca.