Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Perfuzyjna echokardiografia obciążeniowa czasu rzeczywistego dla oceny rokowania u pacjentów z podejrzeniem stabilnej choroby niedokrwiennej serca

Autor:
Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
17
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba niedokrwienna serca, echokardiografia kontrastowa, echokardiograficzne badanie obciążeniowe z dipirydamolem, rokowanie
Czytaj

Wprowadzenie: Obciążeniowa echokardiografia kontrastowa umożliwia ocenę perfuzji mięśnia sercowego, ocena jej znaczenia prognostycznego jest w trakcie badań klinicznych. Metoda ta jest wysoce ceniona w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. W pracy oceniano prospektywnie grupę pacjentów poddanych echokardiograficznej próbie dipirydamolowej w protokole poszerzonym o podanie dożylnego kontrastu i ocenę perfuzji mięśnia sercowego. Materiał i metodyka: 103 pacjentów (63% mężczyzn) w wieku 56±9 lat diagnozowanych z powodu bólu w klatce piersiowej, poddano echokardiograficznej próbie dipirydamolowej z podaniem kontrastu w czasie spoczynku i na szczycie obciążenia (Optison w bolusach 0,3-0,5 ml., stosowano obrazowanie w czasie rzeczywistym). U wszystkich wykonano koronarografię jako metodę referencyjną dla rozpoznania choroby wieńcowej. Wyniki: Podczas prospektywnej obserwacji trwającej 410±26 dni, u 28 (27%) pacjentów wystąpiły powikłania kardiologiczne: u 7 (6,8%) chorych - zawał mięśnia sercowego, 22 (21%) pacjentów poddanych zostało zabiegowi angioplastyki naczyń wieńcowych: u 17 - przezskórna angioplastyka, u 5-pomostowanie aortalno-wieńcowe; zgonów nie odnotowano. Występowanie indukowanych zaburzeń kurczliwości w echokardiograficznym teście obciążeniowym wiązało się z istotnie zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań (HR: 3,48, 95%CI: 1,59-7,60, p=0,0007). Obecność indukowanych zaburzeń perfuzji w echokardiograficznym teście obciążeniowym z kontrastem, silniej prognozowała wystąpienie powikłań krążeniowych w okresie obserwacji (HR: 6,5, 95%CI: 3,09-13,75, p=0,0004). Ujemna i dodatnia wartość predykcyjna dla przeżycia wolnego od powikłań przy braku indukowanych zaburzeń kurczliwości wynosiła odpowiednio: 84% i 46%, a przy braku indukowanych zaburzeń perfuzji w stosowanym teście echokardiograficznym wynosiła odpowiednio: 93% i 41%. Wnioski: Obrazowanie kontrastowe w czasie rzeczywistym z oceną perfuzji mięśnia sercowego zwiększa wartość prognostyczną dipirydamolowego testu echokardiograficznego u pacjentów diagnozowanych z powodu bólów zamostkowych.