Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skuteczność iwabradyny i bisoprololu u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową: wyniki randomizowanego, otwartego badania klinicznego

Autor:
Alexander O. Kan, Feruza M. Bekmetova, Ravshanbek D. Kurbanov, Alexander B. Shek, Umid A. Abdusattarov
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
28
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stabilna choroba wieńcowa, iwabradyna, bisoprolol, badanie wysiłkowe, jakość życiastymulacja, migotanie przedsionków
Czytaj

Wprowadzenie: Najnowsze badania potwierdzają, że pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową mogą być skutecznie leczeni zarówno farmakologicznie, jak i metodami inwazyjnymi. Cel pracy: Porównanie wpływu stosowania iwabradyny i bisoprololu u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową na tolerancję wysiłku fizycznego, parametry hemodynamiczne, funkcję śródbłonka określaną przez pomiar szerokości tętnicy ramiennej, profil lipidowy, jakość życia (QoL), w tym na sprawność seksualną mężczyzn. Materiał i metodyka: 60 mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową zostało włączonych do otwartego, prospektywnego, randomizowanego badania typu crossover. Połowa pacjentów otrzymywała iwabradynę przez 14 dni, a następnie bisoprolol przez 3 miesiące, podczas gdy 2 połowa otrzymywała leki w odwrotnej sekwencji. Badanie wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz pomiar wazodylatacji indukowanej przepływem (FMD) były wykonywane przy wdrożeniu leczenia każdym z leków oraz w 14 dniu terapii. Badanie QoL przeprowadzono po 3 miesiącach z zastosowaniem kwestionariusza SAQ (Seattle Angina Questionnaire), natomiast ocenę sprawności seksualnej u mężczyzn przy pomocy kwestionariusza IIEF-5 Questionnaire. Badano również stężenie białka C-reaktywnego, poranną glikemię oraz lipidogram. Wyniki: Czas trwania próby wysiłkowej po zastosowaniu bisoprololu uległ wydłużeniu o 89,7 s (p<0,005), a w przypadku iwabradyny o 96,4 s (p<0,005). Czas do obniżenia odcinka ST powyżej 1 mm po bisoprololu zwiększył się o 94,2 s vs 101,8 s po iwabradynie (p<0,005). Iwabradyna miała wpływ na poprawę rezerwy chronotropowej podczas wykonywania testu wysiłkowego (p<0,05). Ponadto pod jej wpływem uległ poprawie wynik badania FMD (p<0,05) oraz współczynnik sił ścinania w tętnicy ramiennej (p<0,05). Natomiast nie stwierdzono różnic w wynikach profilu lipidowego i badaniu stężenia glukozy. Oba leki miały pozytywny wpływ na ocenę QoL, jednak tylko iwabradyna istotnie poprawiła potencję seksualną u mężczyzn. Wnioski: Iwabradyna wykazuje zbliżone działanie jak bisoprolol w aspekcie przeciwdławicowym. Powinna być zalecana u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, którzy mają przeciwwskazania bądź nie tolerują β-blokerów, zwłaszcza że iwabradyna korzystnie wpływa na śródbłonek naczyń. Ponadto istotnie poprawia również jakość życia u mężczyzn w aspekcie sprawności seksualnej.