Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ otyłości na rokowanie i ryzyko powikłań u pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej leczonych kardiochirurgicznie

Autor:
Małgorzata Zalewska-Adamiec, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Robert Trzciński, Przemysław Prokopczuk, Tomasz Hirnle, Sławomir Dobrzycki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
36
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
otyłość, choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej, pomostowanie aortalno-wieńcowe
Czytaj

Wprowadzenie: Otyłość jest jednym z głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i ma istotny wpływ na powikłania w kardiochirurgii. Do oceny stopnia zaburzeń odżywiania u osób dorosłych zaleca się stosowanie wskaźnika masy ciała (BMI). Cel pracy: Ocena rokowania i ryzyka powikłań po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy w zależności od wartości BMI. Materiał i metodyka: Od stycznia 2006 r. do marca 2008 r. w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku u 257 osób stwierdzono istotne zwężenie pnia LTW. Kardiochirurgicznie było leczonych 169 pacjentów. Do badania włączono 160 chorych ze znaną masą ciała, u których możliwe było oszacowanie wskaźnika masy ciała. Odległe badanie obserwacyjne przeprowadzono po średnio 15,1 miesiącach od operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG). Wyniki: Pacjentów podzielono na 4 grupy w zależności od BMI: 1) 37 (23%) osób z prawidłową masą ciała (BMI=18,5-24,99), 2) 72 (45%) z nadwagą (BMI=25-29,99), 3) 40 (25%) z otyłością I stopnia (BMI=30- 34,99), 4) 10 (6,4%) z otyłością II i III stopnia (BMI<35). 1 pacjenta (0,6%) z BMI<18,5 nie uwzględniono w dalszych analizach. U pacjentów otyłych istotnie częściej występowała cukrzyca oraz nadciśnienie tętnicze. W grupach chorych z otyłością uzyskano wyższe ryzyko operacyjne według skali Parsonneta (p<0,001). W grupie pacjentów z otyłością II i III stopnia stwierdzono najniższe wartości parametrów morfotycznych oraz gorsze parametry funkcji nerek. Najbardziej otyli pacjenci istotnie częściej byli operowani w krążeniu pozaustrojowym. Po CABG w grupie pacjentów z BMI<35 kg/m2 znacznie częściej obserwowano powikłane gojenie ran pooperacyjnych (60% vs 23,1%, 19,4%, 11,1%) oraz rozejście się mostka (40% vs 10,3%, 6,9%, 5,5%). Najwyższą śmiertelność stwierdzono w grupie z prawidłową masą ciała i z otyłością dużego stopnia (20% i 18,9% vs 9,7% i 2,5%). Najbardziej otyli chorzy częściej byli ponownie hospitalizowani. Wnioski: Dużego stopnia otyłość zwiększa śmiertelność, częstość ponownych hospitalizacji oraz ryzyko powikłań związanych z gojeniem ran pooperacyjnych u pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej leczonych kardiochirurgicznie. Nadwaga i otyłość I stopnia nie wpływa na śmiertelność w tej grupie chorych. Otyłości istotnie częściej towarzyszy cukrzyca typu 2 i nadciśnienie tętnicze.