Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z grzybicą

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Jolanta Lewko, Cecylia Łukaszuk, Beata Ponar-Zadarko, Anna Bartoszewicz, Wiaczesław Niczyporuk, Edyta Moss, Jerzy Lipski, Małgorzata Michalewicz, Bożena Kłoczko, Katarzyna Maliszewska, Bianka Misiak, Barbara Dąbrowska, Irena Mała
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
45
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybice, edukacja, rola pielęgniarki
Czytaj

Cel: 1. Zebranie opinii pielęgniarek o działalności edukacyjnej związanej z grzybicami. 2. Sprawdzenie przygotowania pielęgniarki do edukacji chorych z grzybicą i ich rodzin 3. Określenie roli pielęgniarki w edukacji pacjenta z grzybicą i jego rodziny. Materiał i metody: Badaniem objęto 314 pielęgniarek ze stażem pracy od roku do 30 lat, głównie z wykształceniem średnim zawodowym. Materiał zebrano drogą ankiety składającej się z 18 otwartych pytań dotyczących m.in.: częstości kontaktu pielęgniarek z grzybicą w miejscu ich pracy, najczęstszej lokalizacji spotykanych przez nie zmian grzybiczych, informacji, czy pacjenci, z którymi stykają się w pracy, zdają sobie sprawę z tego, co to jest grzybica, i jak się nią można zakazić, znajomości przez pielęgniarki dróg zakażenia i sposobów zapobiegania grzybicy, tematów, które ich zdaniem powinna omawiać pielęgniarka w ramach edukacji pacjentów z grzybicą, sposobu przygotowywania pielęgniarek do prowadzenia edukacji, dróg i sposobów wsparcia pielęgniarek w działaniach edukacyjnych, zakresu i sposobu prowadzenia przez pielęgniarki edukacji oraz własnej oceny przygotowania do prowadzenia edukacji. Wyniki: 52,4% ankietowanych stwierdziło, że w swej pracy rzadko ma kontakt z grzybicą, a 4% uważa, że nie styka się z grzybicą w ogóle. Najczęstszą, zdaniem badanych, lokalizacją grzybicy są stopy (73,6%) i płytki paznokciowe (40,8%). 6,8% osób nie potrafiła jednak wymienić żadnej lokalizacji grzybicy. 56% ankietowanych stwierdziło, że pacjenci nie zdają sobie sprawy, że mają grzybicę. 98,4% badanych uważało natomiast, że zna drogi zakażenia grzybicą oraz sposoby jej zapobiegania. Do głównych metod profilaktyki przeciwgrzybiczej zaliczali oni właściwą higienę osobistą (62,4%), unikanie kontaktu z rzeczami chorych (50,4%) oraz z osobami chorymi (31,2%). 4,8% ankietowanych podawała jednak błędne drogi zapobiegania grzybicom. Badani uważali, że najważniejsze tematy edukacyjne powinny dotyczyć sposobów zapobiegania grzybicom (68,8%) oraz leczenia grzybicy (24,8%). 70,4% ankietowanych uważało, że przygotowanie do edukacji powinno odbywać się drogą cyklu szkoleń, a w edukacji powinien wspierać ich głównie lekarz (69,6%). Jedynie 1,6% ankietowanych oceniło swoje przygotowanie do edukacji jako bardzo wysokie, a aż 32% jako minimalne. 3,2% stwierdziło, że nie jest przygotowana do edukacji. Wnioski: 1. Pielęgniarki jako osoby pierwszego kontaktu z osobami chorymi i ich rodzinami mają możliwości zastosowania metod skutecznych w likwidacji lub znacznym ograniczaniu szerzenia się różnych chorób, w tym także grzybic. 2. Mogą rozpoznać początki grzybicy, zasygnalizować to pacjentowi i lekarzom, nauczyć zasad sanityzacji oraz kontrolować ich realizację. Działalnością tą mogą obejmować zarówno pacjentów, jak i ich rodziny oraz personel. 3. Większość pielęgniarek wie, że pacjenci z grzybicą nie zdają sobie sprawy ze swego schorzenia, ale uważa, że nie jest dobrze przygotowana do sprawowania funkcji edukacyjnej. 4. Jedynie 5,8% badanych nie wyraziło chęci prowadzenia edukacji pacjentów i ich rodzin. 5. Należy stworzyć możliwość szkolenia pielęgniarek przygotowującego je do właściwej edukacji pacjentów z grzybicą i ich rodzin. 6. Powinno się powołać zespoły interdyscyplinarne zajmujące się problemem edukacji w mikologii.