Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: WPŁYW PŁCI NA USZKODZENIE NEREK I KONTROLĘ GLIKEMII U DZIECI Z CUKRZYCĄ TYPU 1

Autor:
Jolanta Sołtysiak, Jacek Zachwieja, Bogda Skowrońska, Piotr Fichna, Danuta Ostalska-Nowicka, Witold Stankiewicz, Maria Lewandowska-Stachowiak
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
2
Strona początkowa:
78
Strona końcowa:
83
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzycowa choroba nerek, płeć, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Cukrzycowa choroba nerek (CChN) jest jednym z najistotniejszych powikłań cukrzycy. Ryzyko uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy typu 1 (DM1) wzrasta w okresie dojrzewania i może być wyższe u dziewczynek. Cel pracy: Ocena stopnia uszkodzenia nerek oraz kontroli glikemii w zależności od płci u dzieci z DM1 będących w okresie pokwitania i wykazujących normoalbuminurię. Materiał i metody: Badaniem objęto 63 dzieci chorujących na DM1 (35 dziewczynek i 28 chłopców; średnia wieku 13,46±2,75 roku). Wszystkie dzieci znajdowały się w II-III stadium dojrzałości płciowej według skali Tannera i Marshalla oraz wykazywały przesączanie kłębuszkowe (GFR) powyżej 90 ml/min/1,73 m2 oraz normoalbuminurię ocenianą na podstawie wskaźnika albuminowo-kreatyninowego (ACR). GFR obliczano przy użyciu zmodyfikowanego wzoru Schwartza i wsp. (GFRSch) jak również wzoru Fillera i Lepage'a (GFRF). Wyniki: U dziewczynek w porównaniu do chłopców stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenia, ACR, GFRF, jak również hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz białka C-reaktywnego (CRP). Wartości GFRSch wykazywały podobny zakres w obu grupach. W grupie dziewczynek odnotowano ujemną korelację między czasem trwania DM1 i wartością GFRF oraz dodatnią między GFRSch i GFRF. W grupie chłopców stwierdzono dodatnią zależność między stężeniem ACR i HbA1c oraz między GFRF i GFRSch. Wnioski: W okresie pokwitania płeć żeńska stanowi grupę ryzyka złego wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 oraz uszkodzenia nerek, które u dziewczynek w przeciwieństwie do chłopców wydaje się być niezależne od kontroli glikemii. Przesączanie kłębuszkowe oceniane według wzoru Fillera i Lepage'a może pozwolić na identyfikację pacjentów o wzmożonej filtracji kłębuszkowej u dzieci z DM1. Wpływ na uszkodzenie nerek w przebiegu DM1 może mieć przewlekły, łagodny stan zapalny, identyfikowany na podstawie CRP.