Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany w strukturze i sytuacji ekonomicznej rodziny jako czynniki warunkujące nadmierną masę ciała nastolatków

Autor:
Izabela Tabak, Anna Oblacińska, Maria Jodkowska, Krystyna Mikiel-Kostyra
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
2
Strona początkowa:
70
Strona końcowa:
75
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
nadwaga, młodzież, struktura rodziny, status socjoekonomiczny
Czytaj

Wprowadzenie: Badania zależności między strukturą i statusem socjoekonomicznym rodzin a masą ciała ich członków nie dostarczyły jak dotychczas jednoznacznych wyników. Coraz częściej podkreślane jest znaczenie dla prawidłowości rozwoju nie tylko aktualnej sytuacji życiowej, ale również wcześniejszych doświadczeń. Cel pracy: Analiza zależności między strukturą i statusem ekonomicznym rodziny w 1 i 13 r.ż. dziecka oraz zachodzącymi w tym okresie zmianami a nadmierną masą ciała u 13-latków w Polsce. Materiał i metody: Badaną grupę stanowiła prospektywna kohorta dzieci włączona do obserwacji w okresie noworodkowym po porodzie w szpitalu (11 937 noworodków). Badaniu ankietowemu poddano ich matki w czasie, kiedy dzieci miały 3 lata (1250 matek), a następnie przebadana ankietowo oraz antropometrycznie w wieku 13 lat (561 dzieci i ich rodziców). Za nadwagę i otyłość przyjęto wartości BMI równe i powyżej 85 centyla, odpowiedniego dla płci i wieku; przyjęto wartości referencyjne WHO z 2007 r. Wyniki: Nadwaga i otyłość występowały częściej u nastolatków, które w wieku 13 lat mieszkały w rodzinach niepełnych w porównaniu z pełnymi (30,2% vs. 19,5%; p=0,049). Największe odsetki młodzieży z nadmierną masą ciała były w rodzinach, w których w ciągu 13 lat życia dziecka nastąpiła zmiana struktury (w rodzinach "rozbitych" - 32,7%, w rekonstruowanych - 36,4%; p=0,033); ryzyko wystąpienia u 13-latka nadmiaru masy ciała było ponad 2-krotnie większe niż w rodzinach o stabilnej, pełnej strukturze. Ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości u dzieci z rodzin, których warunki ekonomiczne, w subiektywnej ocenie rodziców, w ciągu 13 lat pogorszyły się, w porównaniu z dziećmi z rodzin o statusie ekonomicznych w obu badaniach ocenianym co najmniej jako przeciętny, było 2-krotnie większe (p=0,057). Wnioski: U nastolatków wychowywanych w rodzinach pełnych istotnie rzadziej występuje nadwaga i otyłość niż u ich rówieśników dorastających w innych typach rodzin. Najsilniejszymi predyktorami nadmiernej masy ciała nastolatków są niekorzystne zmiany zachodzące w ciągu życia w obszarze statusu ekonomicznego rodziny i jej struktury.