Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania nad enolazą - ważnym alergenem grzybów pleśniowych. Preparacja i charakterystyka enolazy z Alternaria alternata

Autor:
Irena Kustrzeba-Wójcicka, Wioletta Kmiecik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
3-4
Strona początkowa:
141
Strona końcowa:
145
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Alternaria alternata, enolaza, alergia
Czytaj

Wprowadzenie: Enzym szlaku glikolitycznego enolaza, uznawany jest za główny alergen grzybów i pleśni. Uzyskanie wysokooczyszczonych preparatów enolazy z różnych gatunków grzybów pozwoli w przyszłości na zwiększenie specyficzności i czułości w diagnostyce alergologicznej. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było opracowanie metody preparacji enolazy z Alternaria alternata oraz zbadanie podstawowych właściwości biochemicznych oczyszczonego enzymu. Materiał i metody: Szczep Alternaria alternata izolowany ze środowiska hodowano na pożywce Sabourauda z 4% glukozą. Komórki grzybów rozbijano mechanicznie w młynku Brauna. Ekstrakt uzyskany ze zdezintegrowanych komórek frakcjonowano (NH4)2S04, a następnie rozdzielano chromatograficznie na kolumnach, wypełnionych złożami DEAE-Sephadex A-50 i CM-Sephadex C-50. Wyniki: Przeprowadzono badania nad wpływem czasu trwania hodowli Alternaria alternata na poziom aktywności enolazowej w ekstrakcie komórkowym. Wykazano, że dla celów preparatywnych najefektywniejsza jest hodowla 28-dniowa. Opracowano metodę oczyszczania enolazy z Alternaria alternata, pozwalającą na uzyskiwanie wysokooczyszczonego białka. Określono właściwości molekularne i kinetyczne oczyszczonego enzymu. Wyznaczono masę cząsteczkową podjednostki enolazy Mw=47 kDa i optimum pH=6,8. Wykazano wysoką termostabilność enzymu, pozwalającą na zachowanie 50% aktywności po jednogodzinnej inkubacji w 50°C. Zbadano stałe kinetyczne Km i Vmax dla reakcji 2-PGA—>PEP (1^=0,36 mM; Vmax=4 mmol min"1 pmol"1). Wnioski: Opracowana metoda izolacji i oczyszczania enolazy z Alternaria alternata pozwala na uzyskiwanie wysokooczyszczonego białka. Właściwości biochemiczne oczyszczonego enzymu wskazują na jego znaczne molekularne podobieństwo do enolazy z Saccharomyces cerevisiae i Candida albicans, co może stanowić przyczynę występowania krzyżowych reakcji między tymi gatunkami grzybów.