Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie rokownicze eGFR u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi i zachowaną funkcją nerek

Autor:
Anna Tomaszuk-Kazberuk, Marcin Kożuch, Elżbieta Młodawska, Paulina Łopatowska, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jolanta Małyszko, Sławomir Dobrzycki, Włodzimierz J. Musiał
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
87
Strona końcowa:
93
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
szacowana filtracja kłębuszkowa, ostre zespoły wieńcowe, rokowanie
Czytaj

Wprowadzenie: Wpływ umiarkowanej i zaawansowanej choroby nerek na rokowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW) jest dobrze znany. Natomiast związek łagodnego upośledzenia funkcji nerek z tą grupą chorych nie został dotychczas przebadany na szeroką skalę. Cel pracy: Celem badania była ocena znaczenia prognostycznego szacowanej filtracji kłębuszkowej (eGFR) u pacjentów z OZW leczonych plastyką wieńcową (PCI) i mających zachowaną funkcję nerek w 2-letniej obserwacji. Przeanalizowaliśmy również wpływ eGFR w granicach normy na skuteczność PCI. Materiał i metodyka: Retrospektywnie przeanalizowaliśmy grupę 770 pacjentów z OZW (zawały z uniesieniem odcinka ST [STEMI], zawały bez uniesienia odcinka ST [NSTEMI], niestabilna dławica piersiowa [UA]) przyjętych do naszego szpitala w celu wykonania pilnego PCI w 2005 r. Punktem odcięcia eGFR była wartość 60 ml/min/1,73 m2. Pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy w zależności od wartości eGFR: 1 grupa miała eGFR w granicach 60-90 ml/min/1,73 m2, a 2 grupa >90 ml/min/1,73 m2. Pierwotnym punktem końcowym był zgon z jakiejkolwiek przyczyny w 2-letniej obserwacji. Wyniki: 770 pacjentów (187 kobiet, 24%; średni wiek 62±11 lat) zostało włączonych do analizy. Średni eGFR wynosił 86±18 ml/min/1,73 m2. 262 (34%) chorych miało eGFR>90 ml/min/1,73 m2, a 508 (66%) - 60-90 ml/min/1,73 m2. Niższe wartości eGFR były związane z wyższym wiekiem (p<0,0001), płcią żeńską (p<0,0001), nadciśnieniem (p=0,0008), upośledzoną tolerancją glukozy (IGT) lub wysoką glikemią na czczo (IFG) (p=0,02) oraz niższą frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) (p=0,00). Niestabilna dławica piersiowa występowała częściej (p=0,0048) u pacjentów z eGFR 60-90 ml/min/1,73 m2. Podczas 2-letniej obserwacji 7% (n=55) osób zmarło. Śmiertelność była istotnie statystycznie wyższa u pacjentów z niższą wartością eGFR (60-90 ml/min/1,73 m2) (p=0,01), niższą LVEF (p<0,0001), występowaniem cukrzycy (p=0,03), hiperlipidemii (p=0,0001) oraz wyższą czynnością serca przy przyjęciu (p=0,007). Odległa śmiertelność istotnie statystycznie korelowała również z nieskuteczną PCI (p=0,03) oraz występowaniem zwężeń poza tętnicą odpowiedzialną za zawał (p=0,01). Śmiertelność u pacjentów z eGFR 60-90 ml/ min/1,73 m2 była istotnie statystycznie wyższa niż u osób z eGFR>90 ml/min/1,73 m2 (odpowiednio 9% vs 4%, p=0,02). Wnioski: U pacjentów z OZW i zachowaną funkcją nerek wartość eGFR koreluje ze śmiertelnością z każdej przyczyny w 2-letniej obserwacji. Łagodne uszkodzenie nerek może być brane pod uwagę w stratyfikacji ryzyka u chorych z OZW leczonych inwazyjnie. Wartości eGFR w populacji z zachowaną funkcją nerek nie wpływają na skuteczność PCI.