Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena funkcji skurczowej lewej komory z wykorzystaniem metody doplera tkankowego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Autor:
Justyna Zamojska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Agnieszka Wosiak, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
95
Strona końcowa:
100
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
funkcja skurczowa, tkankowa echokardiografia doplerowska, nadciśnienie tętnicze, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Nadciśnienie tętnicze jest w ostatnich latach narastającym problemem. Szacuje się, iż patologia ta dotyczy 3-5% całej populacji wieku rozwojowego. W diagnostyce nadciśnienia tętniczego ocena czynności lewej komory opiera się najczęściej na badaniu echokardiograficznym. Tkankowa echokardiografia doplerowska umożliwia dokładną ilościową ocenę szeregu parametrów, odzwierciedlających zarówno globalną, jak i regionalną czynność mięśnia sercowego. Metoda ta pozwala na wykrycie wczesnej, subklinicznej dysfunkcji skurczowej lewej komory, kiedy standardowe parametry echokardiograficzne pozostają jeszcze w zakresie normy. Cel pracy: Celem pracy była ocena funkcji skurczowej lewej komory z wykorzystaniem metody doplera tkankowego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Materiał i metodyka: Analizą objęto grupę 30 dzieci w wieku 10-18 lat (średnia 15,4±2,1) z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, bez nadwagi lub otyłości, hospitalizowanych w Klinice Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Grupę odniesienia stanowiło 30 dzieci w wieku 10-18 lat (średnia 15,43±2,1) z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego. U wszystkich pacjentów przeprowadzono: badanie lekarskie, manualne pomiary ciśnienia tętniczego, całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego, badanie echokardiograficzne z oceną funkcji serca przy użyciu parametrów standardowych (frakcja wyrzutowa, frakcja skracania, wskaźnik globalnej wydolności mięśnia sercowego) i tkankowego badania doplerowskiego (profil prędkości skurczowej pierścienia mitralnego oraz parametry analizy regionalnej: prędkość, odkształcenie, tempo odkształcenia). Wyniki: Średnie wartości zarówno frakcji wyrzutowej, jak i frakcji skracania były prawidłowe (dzieci z nadciśnieniem tętniczym: EF 70,7±5,0%, SF 40,7±3,8%; grupa kontrolna: EF 69,9±5,6%, SF 38,7±3,6%). Istotną statystycznie różnicę stwierdzono w zakresie frakcji skracania. Średnie wartości wskaźnika globalnej wydolności mięśnia sercowego lewej komory w grupie dzieci z nadciśnieniem tętniczym były znamiennie wyższe od wartości uzyskanych w grupie kontrolnej (0,46±0,08 vs 0,36±0,03). Oceniając funkcję skurczową mięśnia lewej komory przy użyciu tkankowego badania doplerowskiego, stwierdzono w grupie dzieci z nadciśnieniem tętniczym istotnie niższe średnie wartości prędkości skurczowej pierścienia mitralnego na poziomie przegrody międzykomorowej (Sm) oraz ściany bocznej lewej komory (Sml) (odpowiednio 8,7±1,3 i 11,7±2,8 cm/s vs. 10,9±2,2 i 16,2±3,3 cm/s). Średnie wartości zarówno prędkości regionalnej, odkształcenia, jak i tempa odkształcenia w kierunku podłużnym, poprzecznym i okrężnym w grupie dzieci z nadciśnieniem tętniczym były istotnie niższe w porównaniu do grupy odniesienia. Wnioski: U dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, na podstawie oceny parametrów uzyskanych z wykorzystaniem metody doplera tkankowego, stwierdza się subkliniczne zaburzenia funkcji skurczowej lewej komory. Funkcja skurczowa lewej komory oceniana na podstawie niektórych standardowych wskaźników echokardiograficznych w badanej grupie pacjentów była prawidłowa. Wskaźnik globalnej wydolności mięśnia sercowego jest użyteczny w ocenie funkcji mięśnia lewej komory u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.