Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wskaźnik ryzyka śmiertelności szpitalnej w ostrej niewydolności serca w grupie chorych szpitala bez możliwości leczenia inwazyjnego

Autor:
Jan Zambrzycki, Kazimierz Napiórkowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
101
Strona końcowa:
109
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostra niewydolność serca, wskaźnik ryzyka śmiertelności szpitalnej
Czytaj

Wprowadzenie: U chorych z ostrą niewydolnością serca (ONS) występuje wysokie ryzyko zgonu. Większość z nich jest hospitalizowana w szpitalach miejskich, często na pododdziałach intensywnego nadzoru. Niejednorodne przyczyny ONS skutkują odmiennymi modelami przewidywania ryzyka. Wskaźnik ryzyka śmiertelności szpitalnej opracowany w szpitalu miejskim może być przydatny w praktyce klinicznej. Cel pracy: Celem badania było obliczenie wskaźnika ryzyka śmiertelności szpitalnej w ONS opartego na prostych parametrach uzyskanych przy przyjęciu pacjenta. Materiał i metodyka: Badana grupa liczyła 328 chorych z rozpoznaniem ONS hospitalizowanych na Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (PINK) szpitala miejskiego w latach 2006 i 2007, w tym 158 mężczyzn i 170 kobiet. Mediana wieku wyniosła 77 lat. Grupę 109 osób, które zmarły w szpitalu, porównano z 2-krotnie większą grupą pacjentów (219) wypisanych ze szpitala. Chorych przyjęto do PINK bezpośrednio (B-PINK) lub przeniesiono z innych oddziałów szpitala (T-PINK). Rozpoznanie ONS ustalano na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2005 r. Wyróżniono 5 postaci klinicznych ONS: zdekompensowaną niewydolność serca (NS), obrzęk płuc, nadciśnienie i NS, wstrząs kardiogenny i prawokomorową NS. Analizie poddano 26 cech łatwych do określenia przy przyjęciu chorego. Obliczono współczynniki regresji jednoczynnikowej i wieloczynnikowej i porównano je ze współczynnikami korelacji Pearsona. Na podstawie tych wyników ustalono skalowanie zmiennych ciągłych i opracowano wskaźnik ryzyka śmiertelności szpitalnej. Wyniki: Zdekompensowana NS była najczęstszą postacią ONS (58%) i tylko ona wykazywała statystycznie wyższą śmiertelność u chorych z podgrupy T-PINK w porównaniu z podgrupą B-PINK. Następujące cechy miały znamienny statystycznie wpływ na śmiertelność: marskość wątroby, zapalenie płuc lub inna ostra infekcja układu oddechowego, otępienie, przebyte udar mózgu lub zawał mięśnia sercowego, ostry zespół wieńcowy, wiek, ciśnienie tętnicze skurczowe, liczba leukocytów, glikemia, wyliczony wskaźnik filtracji kłębuszkowej i natriemia. Wszystkie te cechy, z wyjątkiem przebytego zawału mięśnia sercowego i nieobecnego spadku ciśnienia tętniczego skurczowego, łączyły się z wyższą śmiertelnością. Sumaryczny wskaźnik opierał się na 12 cechach i miał znaczenie prognostyczne. Wnioski: W grupie 328 chorych hospitalizowanych z rozpoznaniem ONS wyznaczono cechy znamiennie wpływające na śmiertelność szpitalną. Obliczono matematyczny model wskaźnika ryzyka, który oparto na cechach oznaczonych przy przyjęciu chorego. Zastosowanie tego wskaźnika może pomóc w wyróżnieniu chorych wysokiego ryzyka, którzy potencjalnie odniosą korzyść z intensywnego monitorowania i postępowania interwencyjnego.