Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie grzybów drożdżopodobnych i grzybów pleśniowych w przewodzie pokarmowym dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Część I. Jakościowa i ilościowa ocena grzybów w ontocenozie jamy ustnej

Autor:
Maria Cisło, Eugeniusz Baran, Anna Noczyńska, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Renata Wąsikowa, Marek Ziarkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2001
Tom:
8
Numer:
3-4
Strona początkowa:
147
Strona końcowa:
152
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby drożdżopodobne - jama ustna, grzyby pleśniowe - jama ustna, cukrzyca typu 1, dzieci i młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Zakażenia grzybicze są częstym powikłaniem cukrzycy. Typowe są zwłaszcza przewlekłe, nawracające infekcje błon śluzowych jamy ustnej i okolic narządów płciowych. Czynnikiem sprzyjającym może być częstsze nosicielstwo grzybów związane z zależnymi od cukrzycy zaburzeniami metabolizmu tkankowego i upośledzeniem odporności. Cel pracy: Ocena częstości występowania i intensywności wzrostu grzybów drożdżopodobnych i grzybów pleśniowych w ontocenozie jamy ustnej dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 oraz odpowiedź na pytanie, czy i na ile ewentualne zmiany we florze grzybiczej zależą od czasu trwania i stanu wyrównania metabolicznego choroby. Materiał: Badaniem objęto 40 dzieci - 19 chopców i 21 dziewcząt z cukrzycą typu 1, w wieku od 4 do 18 lat (śr. 15 lat). Czas trwania choroby wynosił od kilku miesięcy do 13 lat (śr. 5 lat). Stężenia glikozylowanej hemoglobiny wahały się w granicach 6,9-14,1 mg%. Grupę porównawczą stanowiło 18 zdrowych dzieci odpowiednio dobranych pod względem płci i wieku. Metodyka: Materiałem badawczym były popłuczyny z jamy ustnej, które poddawano rozcieńczeniom. Podłożem do hodowli był agar Sabourauda oraz podłoża różnicujące. Liczbę kolonii w 1 ml popłuczyn obliczano przez mnożenie ilości izolatów na agarze Sabourauda przez rozcieńczenie popłuczyn. Wyniki: Obecność grzybów wykazano w popłuczynach jamy ustnej u 37 (92,5%) dzieci chorych na cukrzycę i 11 (61 %) dzieci zdrowych. U 32 (80%) dzieci z cukrzycą izolowano Candida albicans, u 5 (12,5%) inne szczepy grzybów drożdżopodobnych, u 9 (22,5%) grzyby pleśniowe. U dzieci zdrowych Candida albicans stwierdzono w 9 (50%) przypadkach, inne grzyby drożdżopodobne w 2 (11 %) przypadkach. U żadnego z nich nie występowały grzyby pleśniowe. Podczas gdy u dzieci zdrowych zawsze miała miejsce monoinfekcja, u 9 (30%) dzieci chorych na cukrzycę izolowano 2 lub 3 gatunki grzybów. Intensywność wzrostu grzybów drożdżopodobnych była istotnie wyższa u dzieci z cukrzycą, aniżeli u dzieci zdrowych (p<0,001). Gęstość wzrostu korelowała ze stężeniami HbA1c, nie miała natomiast związku z czasem trwania choroby. Komentarz: Wykazane u dzieci z cukrzycą typu 1 częstsze i obfitsze namnażanie się grzybów drożdżopodobnych i grzybów pleśniowych w jamie ustnej stanowi potencjalne zagrożenie rozwojem miejscowych i wieloogniskowych zakażeń grzybiczych, schorzeń przyzębia i próchnicy. Stąd bardzo duże znaczenie ma wczesna profilaktyka i leczenie infekcji grzybiczych oraz ścisła kontrola metaboliczna cukrzycy.