Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ treningu fizycznego na mikrowoltowy alternans załamka T u pacjentów po świeżym zawale serca leczonym angioplastyką wieńcową - doniesienia wstępne

Autor:
Rajmund Zaczek, Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Radosław Piątkowski, Michał Marchel, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
116
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
mikrowoltowy alternans załamka T, trening fizyczny, zawał serca, angioplastyka wieńcowa, nagły zgon sercowy
Czytaj

Wprowadzenie: Trening fizyczny jako podstawa kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej poprawia jakość życia i rokowanie chorych po przezskórnej angioplastyce wieńcowej. Pacjenci po przebytym zawale serca są w grupie zwiększonego ryzyka nagłego zgonu sercowego (NZS). Od kilku lat wskazuje się na badanie mikrowoltowego alternansu załamka T (MTWA) jako nową nieinwazyjną metodę identyfikacji pacjentów wysokiego ryzyka NZS w mechanizmie częstoskurczu komorowego czy migotania komór. Wpływ treningu fizycznego na MTWA w tej grupie chorych nie był dotychczas badany. Cel pracy: Ocena, czy i jak zmienia się poziom MTWA u pacjentów poddanych treningowi fizycznemu po świeżym zawale serca leczonym angioplastyką wieńcową (PCI). Materiał i metodyka: Do badania włączono 40 pacjentów w wieku 51,6±7,8 lat poddanych ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej po świeżym zawale serca leczonym PCI. Analizowano MTWA (Max. Neg. HR) przed cyklem treningowym na cykloergometrze rowerowym i po nim, łącznie oraz osobno dla podgrup pacjentów rehabilitowanych cyklem normalnym i wydłużonym. Wyniki: MTWA było dodatnie u 8 (20,5%), ujemne u 28 (71,8%), a nieokreślone u 3 (7,7%) pacjentów przed rehabilitacją oraz odpowiednio dodatnie u 10 (25,6%), ujemne u 26 (66,7%), a nieokreślone u 3 (7,7%) pacjentów po 1-2-miesięcznym okresie rehabilitacji. Stwierdzono nieistotną zmianę MTWA wyrażoną wartością Max. Neg. HR - przed cyklem mediana HR=110,5/min (107-113), po cyklu HR=110,5/min (105-113; p=0,46). Nie było również różnic w obrębie grup rehabilitowanych cyklem krótkim i wydłużonym. Jednocześnie stwierdzono poprawę parametrów wydolności wysiłkowej (VO2 peak i VO2@AT) oraz frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) we wszystkich grupach. Wnioski: Mimo że trening fizyczny poprawia tolerancję wysiłku, nie wpływa w sposób istotny na zmniejszenie poziomu MTWA.