Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nasilenie dolegliwości dławicowych u chorych po operacji małoinwazyjnego endoskopowego atraumatycznego pomostowania wieńcowego (EACAB) - obserwacja odległa

Autor:
Łukasz J. Krzych, Marcelina Niemiec, Michał Joniec, Sara Mustafa, Małgorzata Lach, Danuta Gierek, Michał Krejca, Marek Cisowski, Andrzej Bochenek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
173
Strona końcowa:
179
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dławica piersiowa, pomostowanie wieńcowe, EACAB
Czytaj

Wprowadzenie: Ocena nasilenia dolegliwości dławicowych, z wykorzystaniem 5-stopniowej skali Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (CCS), pozwala monitorować przebieg naturalny i skuteczność leczenia (także chirurgicznego) choroby niedokrwiennej serca. Taka subiektywna analiza daje wgląd w samopoczucie pacjenta, gdyż występowanie bólu wieńcowego w znacznym stopniu determinuje jakość życia. Małoinwazyjna chirurgiczna metoda rewaskularyzacji mięśnia sercowego z wykorzystaniem endoskopowego pobrania tętnicy piersiowej powinna w znacznym stopniu zredukować dolegliwości dławicowe, a tym samym przyczynić się do poprawy komfortu chorego. Cel pracy: Celem pracy była ocena nasilenia dolegliwości dławicowych u chorych po operacji małoinwazyjnego endoskopowego atraumatycznego pomostowania wieńcowego (EACAB) w obserwacji 12-letniej, a także analiza wpływu obciążenia chorobami dodatkowymi i występowania powikłań sercowo-naczyniowych po operacji na dystrybucję klas CCS w opisywanym okresie. Materiał i metodyka: Analizą objęto 706 kolejnych pacjentów z jedno- (76,5%) i wielonaczyniową (23,5%) chorobą wieńcową, u których w okresie od kwietnia 1998 r. do grudnia 2010 r. wykonano EACAB. Kompletne dane uzyskano od 415 chorych (74 kobiet i 341 mężczyzn) w średnim wieku 59±6 lat. Porównano nasilenie dolegliwości w grupach definiowanych przez płeć, wiek, obecność cukrzycy, przebyty przed operacją zawał mięśnia sercowego czy wyjściową frakcję wyrzutową. W obserwacji odległej brano pod uwagę: wystąpienie zawału serca, udaru mózgu lub TIA oraz konieczność powtórnej rewaskularyzacji. Wyniki: Nasilenie dławicy po operacji było znamiennie statystycznie mniejsze niż przed operacją, odpowiednio 0,82±1,23 i 2,01±0,38, p<0,001. Niezależnie od wyjściowej klasy CCS, po zabiegu aż 60% badanych nie zgłaszało dolegliwości dławicowych w obserwacji odległej. Spośród zmiennych demograficznych jedynie płeć badanych modelowała nasilenie dławicy w obserwacji odległej - kobiety częściej niż mężczyzn cechowało większe nasilenie dolegliwości wg CCS (p=0,05). W obserwacji odległej osoby wymagające ponownej hospitalizacji (niezależnie od jej przyczyny) cechowało większe nasilenie dławicy (p<0,001), podobnie jak pacjentów, u których wystąpił pooperacyjnie zawał mięśnia sercowego (p<0,001) i konieczność powtórnej rewaskularyzacji wieńcowej (p<0,001). Wnioski: Nasilenie dławicy piersiowej przeciętnie 7 lat po EACAB jest istotnie mniejsze w odniesieniu do wartości sprzed operacji. Czynnikami najbardziej nasilającymi dolegliwości w obserwacji odległej są: płeć żeńska, powtórna hospitalizacja oraz wystąpienie po operacji zawału serca i konieczności ponownej rewaskularyzacji.