Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Objawy depresyjne w ostrym zespole wieńcowym - różnice płci

Autor:
Beata Jankowska-Polańska, Izabella Uchmanowicz, Krzysztof Dudek, Krystyna Łoboz-Grudzień
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
180
Strona końcowa:
185
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostry zespół wieńcowy, depresja, płeć
Czytaj

Wprowadzenie: Występowanie objawów depresji w trakcie hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego (ACS) obserwuje się u 45% pacjentów i częściej dotyczą one kobiet. Mało jest prac na temat występowania depresji u chorych po ACS leczonych przezskórną interwencją wieńcową (PCI). Cel pracy: Celem badań była ocena występowania objawów depresji i ich dynamiki u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego, leczonych zabiegiem przezskórnej angioplastyki wieńcowej w grupie kobiet i mężczyzn, oraz ocena dynamiki zmian i nasilenia objawów depresji u badanych chorych. Dodatkowo określono predyktory, które mogą mieć wpływ na występowanie objawów depresji u pacjentów leczonych z powodu ACS w zależności od płci. Materiał i metodyka: Badanie zostało przeprowadzone wśród 140 pacjentów (w tym 70 kobiet) hospitalizowanych z powodu ACS, leczonych PCI. Każdy pacjent, który wyraził zgodę na udział w badaniu, wypełnił samodzielnie Inwentarz Depresji wg Becka. Badanie przeprowadzono dwukrotnie w 1. tygodniu oraz w 6 miesięcy po hospitalizacji z powodu ACS. Wyniki: W badanej grupie kobiet w porównaniu do badanej grupy mężczyzn zanotowano wyższe wartości zsumowanej punktacji kwestionariusza BDI zarówno w badaniu wyjściowym (16,1 vs 11,3), jak i w obserwacji odległej (10,0 vs 7,5). Na podstawie regresji wielorakiej istotnymi statystycznie predyktorami, które wpływały na występowanie objawów depresji u obu płci, były cukrzyca (p=0,038) i nadciśnienie tętnicze (p=0,025), dodatkowo u kobiet wpływ miał wiek >60 lat (p<0,008) a u mężczyzn stan cywilny (wdowcy) (p=0,041). Wnioski: Płeć żeńska jest niezależnym czynnikiem ryzyka występowania objawów depresji u pacjentów z ACS. Obecność cukrzycy i nadciśnienia tętniczego u chorych z ACS wiąże się z częstszym występowaniem większej liczby objawów ciężkiej depresji. Wyniki sugerują, że wiek >60 r.ż. u kobiet jest istotnym predyktorem nasilającym występowanie objawów depresji zarówno w badaniu wyjściowym, jak i odległym.