Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz ocena morfologii i funkcji serca w badaniu echokardiograficznym w grupie pacjentów kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby

Autor:
Joanna Jędrzychowska-Baraniak, Konrad Jarosz, Ewa Lewandowska, Robert Józwa, Jarosław Damian Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
186
Strona końcowa:
190
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
czynniki ryzyka choroby wieńcowej, echokardiografia, przeszczep wątroby
Czytaj

Wprowadzenie: Operacja przeszczepienia wątroby jest uznanym sposobem leczenia chorób wątroby w stadium nieodwracalnego zaawansowania. Ocena ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest ważnym elementem procesu kwalifikacji do transplantacji. Cel pracy: Celem pracy była ocena czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i parametrów echokardiograficznych u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 131 pacjentów (w tym 44 kobiety, średni wiek 51,5±8,5 lat) kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby, wymagających konsultacji kardiologicznej przed zabiegiem. Całą grupę zbadano przedmiotowo i podmiotowo oraz wykonano badanie echokardiograficzne. Wyniki: 3 czynniki ryzyka lub rozpoznaną chorobę wieńcową, lub cukrzycę, lub niewydolność nerek stwierdzono u 56,7% pacjentów. Główną przyczyną kwalifikacji do transplantacji była marskość wątroby (93,9%), najczęściej spowodowana przez infekcję HBV i/lub HCV (48,1%). W grupie kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby obserwowano typowe dla kardiomiopatii w przebiegu marskości wątroby zmiany w obrazie echokardiograficznym: pogrubienie przegrody międzykomorowej (średni wymiar 11,7±2,3 mm) i powiększoną objętość lewego przedsionka (średni wymiar 54,4±21 ml). Często stwierdzano podwyższone ciśnienie skurczowe w prawej komorze (25,2%), przy rzadko oznaczanym podwyższonym oporze płucnym (2,7%). Wnioski: W badanej populacji stwierdzono częste występowanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W badaniu echokardiograficznym często obserwowano pogrubienie przegrody międzykomorowej i powiększony wymiar lewego przedsionka. Podwyższone skurczowe ciśnienie w prawej komorze wynika raczej ze zwiększonego przepływu krwi przez płuca niż ze zwiększonego oporu płucnego.