Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kwasica metaboliczna u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 a czynniki ryzyka kamicy moczowej

Autor:
Agnieszka Otocka, Jolanta Jabłońska, Barbara Głowińska-Olszewska, Tadeusz Porowski, Artur Bossowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
3
Strona początkowa:
101
Strona końcowa:
106
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, kamica moczowa, kwasica ketonowa
Czytaj

Wprowadzenie: Kamica moczowa jest coraz częściej rozpoznawana u dzieci. Jednymi z głównych czynników ryzyka kamicy są hiprercalciuria, hiperszczawianuria, hipocytraturia oraz stężenie jonów wodorowych mierzonych przy pomocy pH. Ostatnio coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ cukrzycy typu 1 i 2 na rozwój kamicy nerkowej szczególnie w okresach niewyrównania. Celem pracy była ocena BRI (bonn risk index - wskaźnik spontanicznej krystalizacji szczawianu wapnia), stężenia szczawianu, cytrynianów oraz pH moczu u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 (diabetes mellitus type 1 - DMT1) w okresie zaburzeń metabolicznych. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 40 pacjentów w wieku od 6 do 17 lat (średni wiek±SD: 12,58±3,33) z nowo rozpoznaną DMT1. Badanie wykonano 2-krotnie: bezpośrednio po wyprowadzeniu dziecka ze stanu kwasicy ketonowej (badanie I) oraz po uzyskaniu pełnego wyrównania metabolicznego (badanie II). Grupę kontrolną stanowiło 100 zdrowych dzieci (6-17 lat średni wiek: 12,34±3,96). U każdego dziecka zbierano mocz w ciągu 24 godzin. BRI w moczu był wykonywany własną mikrometodą. Wyniki: Stężenie wapnia zjonizowanego było znamiennie statystycznie wyższe bezpośrednio po rozpoznaniu DM1 w porównaniu do grupy kontrolnej (0,68±0,67 vs. 0,40±0,18 mmol/l; p<0,001) oraz do badania II (0,68±0,67 vs. 0,28±0,23 mmol/l; p=0,008). Wartość BRI była znamiennie statystycznie wyższa na początku zachorowania w porównaniu do grupy kontrolnej, jak i do badania II (3,18±5,54 vs. 0,66±0,52; p<0,001; 3,18±5,54 vs. 0,64±1,56; p=0,034). Wartość BRI korelowała istotnie ujemnie z pH krwi przy przyjęciu (r=-0,53; p=0,0023). Wnioski: Zaburzenia metaboliczne występujące w trakcie kwasicy ketonowej przy rozpoznaniu cukrzycy mogą predysponować do powstawania kamieni moczowych, a co za tym idzie do uszkodzenia nerek.