Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza wybranych parametrów antropometrycznych 6 letnich dzieci warszawskich na tle populacji rówieśniczej z lat 1996-1999

Autor:
Dorota Trzcińska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
3
Strona początkowa:
107
Strona końcowa:
111
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
wskaźniki wzrostowo-wagowe, obwody, fałdy skórno-tłuszczowe, 6 letnie dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Obok pozytywnych tendencji w zakresie rozwoju somatycznego populacji dzieci i młodzieży w Polsce, do których należy utrzymujący się od wielu lat trend ku wysokorosłości, zauważa się również pewne niekorzystne zjawiska. W ostatnich dekadach ważnym problemem zdrowotnym i społecznym stały się zaburzenia związane z niedoborem lub nadmiarem masy ciała a zwłaszcza z jego ponadnormatywnym otłuszczeniem. Stanowi to istotne zagrożenie nadwagą lub otyłością oraz innymi chorobami cywilizacyjnymi. Celem pracy była ocena stanu wybranych wskaźników wzrostowo-wagowych, obwodów i fałdów skórno-tłuszczowych w populacji 6-letnich dzieci warszawskich w porównaniu z ich rówieśnikami ocenianymi w latach 1996- 99 oraz określenie częstości występowania odbiegających od normy wartości centylowych (poniżej 10 oraz powyżej 90 centyla) wymienionych parametrów antropometrycznych. Materiał i metody: Badaniami objęto 160 osobową, losowo wybraną grupę dzieci urodzonych w 2005 roku, uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli warszawskich. Średni wiek objętych pomiarami dziewcząt (n=79) i chłopców (n=81) wynosił 5,71 (±0,28) roku. Badania przeprowadzono w I kwartale 2011 roku. Wykonano pomiary wysokości i masy ciała, zmierzono: obwody ramienia i klatki piersiowej oraz fałdy skórno- -tłuszczowe nad mięśniem trójgłowym ramienia, pod łopatką i na brzuchu. Wyznaczono wskaźniki wzrostowo- -wagowe: Rohrera oraz BMI. Wyniki odniesiono do rezultatów, które uzyskano od ich warszawskich rówieśników (n=233) ocenianych w latach 1996-1999. Stosowano metodę normowania danych liczbowych oraz weryfikowano testem t-Studenta istotność różnic między wartościami średnimi w porównywanych grupach. Na podstawie siatek centylowych, opublikowanych w oparciu o analizę parametrów antropometrycznych dzieci warszawskich sprzed 12-15 lat, sporządzono również zestawienia odsetkowe, dotyczące zakresu ujawniania się poniżej normatywnych (<10 centyla) i ponadnormatywnych (>90 centyla) wartości centylowych analizowanych cech i wskaźników. Wyniki: Wśród odnotowanych rezultatów warto podkreślić wyższe wartości fałdów skórno-tłuszczowych badanych dzieci w porównaniu do poziomu tych parametrów w populacji rówieśniczej sprzed 12-15 lat. Tendencja ta dotyczy zwłaszcza dziewcząt i głównie fałdu pod łopatką. Niektóre z odnotowanych różnic - między badaną populacją a grupą odniesienia - okazały się statystycznie istotne (dziewczęta: fałd na ramieniu p <0,05, fałd pod łopatką p <0,01, suma 3 fałdów p <0,05, chłopcy: fałd pod łopatką p <0,01). Wnioski: W okresie ostatnich 12-15 lat w populacji 6 letnich dzieci warszawskich zauważa się pewną tendencję do zwiększenia otłuszczenia ciała. W niniejszym badaniu niepokojące symptomy wskazujące na zwiększanie się zagrożenia nadwagą i otyłością zaobserwowano na podstawie pomiaru fałdów skórno-tłuszczowych, jednocześnie nie stwierdzając ich w świetle analizy wybranych wskaźników wzrostowo-wagowych. Względnie wysokie odsetki obniżonych (<10) oraz zawyżonych (>90) wartości centylowych analizowanych cech sugerują występowanie w badanej grupie dość licznych przypadków odbiegającej od normatywnej budowy somatycznej.