Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czerniak skóry - analiza kliniczna i patologiczna 128 chorych z populacji Polski Północnej

Autor:
Patrycja Szczurkowska, Malwina Ornowska, Michał Sobjanek, Monika Zabłotna, Igor Michajłowski, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Adam Włodarkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
122
Strona końcowa:
126
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
czerniak skóry, epidemiologia
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich dekadach zapadalność na nowotwory skóry, w tym czerniaka, w populacji kaukaskiej dynamicznie wzrasta. Czerniak jest najczęstszą przyczyną śmierci z powodu nowotworów skóry. W literaturze odczuwalny jest brak aktualnych danych epidemiologiczno-klinicznych dotyczących występowania guza w populacji Polski Północnej. Cel badań: Analiza epidemiologiczna, kliniczna i histopatologiczna czerniaka skóry u chorych leczonych w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Materiał i metody: Retrospektywnie przeanalizowano 1534 chorych leczonych w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1998-2009 z powodu złośliwych nowotworów skóry. Wyodrębniono 128 osób (88 kobiet, 40 mężczyzn), z rozpoznanym czerniakiem. Średnia wieku badanych wynosiła 56,16±18,45 roku. Analizie poddano wiek, płeć, fototyp skóry, występowanie czynników ryzyka, lokalizację, typ histologiczny guza oraz jego zaawansowanie. Wyniki: Czerniak stanowił około 8% złośliwych nowotworów skóry. Stosunek występowania go u kobiet i u mężczyzn wynosił 2,2. Najczęstszym typem histopatologicznym był czerniak szerzący się powierz - chow nie. Wykazano korelację między typem histologicznym guza i grubością jego nacieku. Średnia grubość nacieku wg Breslowa wynosiła 1,99±2,3 mm i była znamiennie niższa u kobiet (1,7 vs. 2,6 mm; p=0,09). Wykazano ponadto pozytywną korelację między grubością nacieku a wiekiem chorych. Wczesnego czerniaka (Breslow≱ mm) wykazano u 48% badanych, statystycznie częściej u kobiet (77,36% vs. 22,64%; p=0,03). U większości badanych obserwowano III stopień nacieku wg Clarka. Wnioski: Czerniak skóry występujący w populacji Polski Północnej pod względem epidemiologicznym, klinicznym i histopatologicznym nie wykazuje istotnych różnic z innymi populacjami kaukaskimi. Obserwuje się tendencję do wczesnego rozpoznawania nowotworu u młodych kobiet. Czynnikami wpływającymi na późniejsze rozpoznanie jest płeć męska, zaawansowany wiek, lokalizacja akralna i na tułowiu.