Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zasługi polskiego lekarza i antropologa Juliana Talko?Hryncewicza dla nauki rosyjskiej

Autor:
Jerzy Supady
Język:
PL
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2012
Tom:
75
Numer:
1
Strona początkowa:
131
Strona końcowa:
134
ISSN:
0860-1844
Słowa kluczowe:
Julian Talko-Hryncewicz, lekarze na Syberii, antropologia, lekarze polscy w Rosji
Czytaj

Julian Talko-Hryncewicz był z wykształcenia lekarzem, ale oprócz terapii chorych wiele czasu poświęcał na ba- dania archeologiczne. Toteż jego zasługi dla nauki rosyj- skiej należy rozpatrywać w obu dziedzinach. Działalność archeologiczną rozpoczął na Ukrainie, gdzie w połowie lat 80. XIX stulecia rozkopał kurhan w Ryżanówce. Na początku lat 90. otrzymał posadę lekarza w Troickosawsku na Zabajkalu. Na Syberii prowadził prace antropologiczne i wykopaliskowe. Wówczas, wraz ze światłymi mieszkańcami Kiachty, utworzył Oddział Cesarskiego Towarzystwa Geograficznego, którym kierował przez wiele lat, współredagując "Trudy Otdieła Impieratorskogo Russkogo Gieograficzeskogo Obszczestwa". Także własne artykuły zamieszczał na łamach rzeczonego czasopisma. W latach 1895?1908 dokonał eksploracji 500 mogił, wyróżniając 5 typów pochówków. Wyniki swoich badań archeologicznych i antropologicznych referował na posiedzeniach Oddziału Towarzystwa Geograficznego. W 1902 r. wygłosił odczyt w Petersburgu pt. Driewnije pamiatniki zapadnogo Zabajkalja, który był podsumowaniem jego dziesięcioletniej pracy naukowej. Na przełomie XIX i XX stulecia od moskiewskiego Towarzystwa Miłośników Przyrody, Antropologii i Etnografii otrzymał J. Talko-Hryncewicz nagrodę pieniężną oraz złoty medal Razewietowa, a kilka lat później został członkiem tej organizacji. W 1904 r. Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne przyznało uczonemu Duży Złoty Medal. Ponadto w 1902 r. władze rosyjskie mianowały go członkiem korespondentem Komitetu Międzynarodowego do Badań Azji Środkowej i Wschodniej. Zainteresowania badawcze J. Talko-Hryncewicza dotyczyły także medycyny praktycznej. W okresie pobytu na Ukrainie opublikował w czasopismach polskich i rosyjskich prace na temat problematyki ginekologiczno-przyrodniczej, na temat błonicy, choroby Bearda, dusznicy bolesnej, kołtuna i innych chorób. Jego szczytowym osiągnięciem w tym okresie była książka pt. Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi południowej oraz wydane w języku rosyjskim dwie publikacje: Położnictwo ludowe na Rusi południowej ("Ziemskij Wracz" 1889) oraz O medycynie ludowej na Rusi południowej ("Wiestnik Jewropy" 1893). Podczas pobytu na Syberii napisał pracę pt. Kilka słów o medycynie tybetańskiej i jej stosunku do folkloru ("Wisła" 1898) oraz Przyczynek do spostrzeżeń fizjologicznych życia płciowego u kobiet na Zabajkalu, który ogłosił w "Trudach Troickosawskogo Kiachtinskogo Otdieła Impieratorskogo Russkogo Gieograficzeskogo Obszczestwa". W okresie pracy na Syberii J. Talko-Hryncewicz publikował przeważnie w języku rosyjskim, czego przykład stanowić może jego elaborat Oczumnych zabolewaniach w Mongolii, wydrukowany w Moskwie na początku XX wieku.