Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Biotypy enzymatyczne a lekowrażliwość szczepów grzybów drożdżopodobnch izolowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Wiaczesław Niczyporuk, Jadwiga Trybuła, Maciej Szczurzewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2002
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
74
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida albicans, API-ZYM, biotypy, FUNGITEST®
Czytaj

Cel: Określenie biotypów enzymatycznych szczepów Candida albicans wyhodowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych oraz wykazanie ewentualnej zależności pomiędzy biotypem a lekowrażliwością. Materiał i metody: Badaniem objęto szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od pacjentów z kandydozą - 132 szczepów wyhodowanych z ontocenozy cewki moczowej oraz 160 szczepów z ontocenozy pochwy. Aktywność enzymatyczną oceniano przy użyciu testu API ZYM firmy bioMerieux. Lekowrażliwość oznaczano za pomocą testu FUNGITEST® (Bio-Rad). Biotypowanie szczepów przeprowadzono według klasyfikacji Wil-liamsona oraz Kurnatowskiej i Kurnatowskiego. Wyniki: Szczepy izolowane z ontocenozy cewki moczowej cechowała najwyższa aktywność arylamidazy leucynowej, arylamidazy, N-acetylo-|3-glukozy-loamidazy, zaś izolowane z pochwy - arylamidazy leucynowej, esterazy oraz lipazy esterazowej. Szczepy Candida albicans hodowane z cewki w największym odsetku wykazywały cechy biotypu A (59,1%), z pochwy - biotypu F (35%). Izolaty z cewki moczowej były najbardziej wrażliwe na 5-fluo-rocytozynę, a oporne głównie na itrakonazol. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze wykazywały szczepy o cechach biotypów I i G. Szczepy z pochwy cechowała największa wrażliwość na amfoterycynę B, a oporność głównie na ketokonazol i mikonazol. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze miały szczepy o cechach biotypów E i F. Wnioski: Najwięcej izolatów Candida albicans wyhodowanych z cewki moczowej i pochwy miało cechy biotypów wg klasyfikacji Williamsona. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze wykazywały szczepy o cechach biotypów I i G, izolowane z cewki moczowej oraz mające cechy biotypów E i F, hodowane z pochwy.