Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość nietypowej morfologii zespołów QRS w arytmii z drogi odpływu prawej komory. Doniesienie wstępne

Autor:
Justyna Mączyńska, Judyta Samul, Katarzyna Kajurek, Edward Koźluk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
261
Strona końcowa:
265
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ablacja RF, idiopatyczna arytmia komorowa, droga odpływu prawej komory, EKG
Czytaj

Wprowadzenie: W przypadku idiopatycznych arytmii komorowych terapia skupia się na poprawie jakości życia pacjentów, jako że zaburzenia te wiążą się z minimalnym ryzykiem nagłego sercowego zgonu. Jedną z metod leczenia jest zabieg przezskórnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej, polegający na wybiórczym zniszczeniu arytmogennego ogniska. Źródło arytmii idiopatycznych najczęściej lokalizuje się w obrębie drogi odpływu prawej komory, co w zapisie elektrokardiograficznym ma swoją typową morfologię. Cel pracy: ocena morfologii zespołów QRS i jej wpływu na skuteczność zabiegu ablacji u chorych z idiopatyczną arytmią komorową poddaną ablacji z drogi odpływu prawej komory (RVOT). Materiał i metodyka: 26 ablacji wykonanych z RVOT (15 K,11 M; wiek 43+12 lat), przeprowadzonych od stycznia 2008 do września 2010 przy użyciu systemu elektroanatomicznego CARTO i elektrody przepływowej. Oceny skuteczności dokonano na podstawie dwukrotnego dobowego monitorowania EKG metodą Holtera oraz wywiadów zbieranych drogą telefoniczną. Wyróżniono zabiegi skuteczne (<1tys. VEBs/d, bez form złożonych) oraz nieskuteczne. Okres obserwacji 19+8 miesięcy. Analizy morfologii zespołów QRS dokonano na podstawie wydruków z systemu elektrofizjologicznego (przesuw papieru 100mm/s). Oceniano przejście załamków R/S w odprowadzeniach przedsercowych, wypadkowy wektor zespołu QRS w odprowadzeniu I oraz obecność załamka ?r? w odprowadzeniu V1. Wyniki: W zabiegach skutecznych (23 pct ? 88,5%) dodatni wektor QRS w odprowadzeniu I stwierdzono u 34,78% (8 pct), przejście R/S poniżej lub w odprowadzeniu V3 lub obecność załamka ?r? w V1 zaobserwowano u 56,52% (13 pct). Pacjenci z którąkolwiek cechą sugerującą lokalizację inną niż RVOT stanowili 74% (17 pct). Dla zabiegów nieskutecznych były to odpowiednio 33,33%, 100% oraz 100%. Wnioski: 1. Ablacja podłoża łagodnej arytmii komorowej z RVOT jest zabiegiem o dużej skuteczności. 2. Nietypową dla RVOT morfologię zespołów QRS stwierdziliśmy u 74% pacjentów skutecznie poddanych ablacji w tym obszarze. 3. Pomimo obecności cech nietypowych dla RVOT, możliwe jest wykonanie skutecznej ablacji od strony drogi odpływu prawej komory.