Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów w podeszłym wieku długotrwale hospitalizowanych

Autor:
Zbigniew Jarosik, Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
267
Strona końcowa:
271
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, krwawienie, leczenie przeciwpłytkowe, leczenie przeciwzakrzepowe
Czytaj

Wprowadzenie: Pacjenci w wieku podeszłym stanowią dużą grupę wśród osób hospitalizowanych, leczonych zachowawczo, u których ryzyko występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) jest szczególnie wysokie. Jednocześnie w tej grupie pacjentów istnieje większe ryzyko wystąpienia krwawień w przebiegu stosowania profilaktyki ŻChZZ. Cel pracy: Analiza profilaktyki przeciwzakrzepowej stosowanej w codziennej praktyce u pacjentów powyżej 70 roku życia hospitalizowanych długotrwale na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii oraz ocena bezpieczeństwa i skuteczności tej profilaktyki. Materiał i metodyka: Przeanalizowano dokumentację medyczną szpitala w Zgierzu w latach 2007-2010 i wyodrębniono pacjentów powyżej 70 r.ż. długotrwale hospitalizowanych (powyżej 10 dni) na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii. W wybranej grupie 479 pacjentów (326 kobiet, śr. wiek 80?6 lat) oceniono m.in. stosowane leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe, występowanie klinicznie jawnej ŻChZZ, poważnych krwawień oraz udarów niedokrwiennych mózgu. Wyniki: Chorzy w badanej grupie hospitalizowani byli średnio przez 19?7 dni. Kwas acetylosalicylowy stosowany był u 58% pacjentów, pochodne tienopirydyny u 9,5% chorych, heparyna niefrakcjonowana u 24% pacjentów, heparyna drobnocząsteczkowa u 8,5% chorych, zaś doustne antykoagulanty u ponad 10% pacjentów. Nie stwierdzono występowania zatorowości tętnicy płucnej. Świeżo rozpoznana zakrzepica żył głębokich wystąpiła w trakcie hospitalizacji u 3 (0,6%) pacjentów, zaś poważne krwawienia u 3 pacjentów (wszystkie dotyczyły przewodu pokarmowego). Udar niedokrwienny mózgu wystąpił u 7 kobiet. Istotnym statystycznie czynnikiem ryzyka udaru mózgu była płeć żeńska (p=0,024). Wnioski: W codziennej praktyce u pacjentów w podeszłym wieku długotrwale hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii profilaktyka przeciwzakrzepowa jest szeroko stosowana. Jest ona w tej grupie wysoce skuteczna i stosunkowo bezpieczna. Czynnikiem ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu była płeć żeńska.