Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Hipercysteinemia a udar mózgu

Autor:
Grzegorz Opielak, Wojciech Dworzański, Franciszek Burdan, Łukasz Szeszko, Jakub Piotrkowicz, Mykola Tsyganok
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
287
Strona końcowa:
291
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
udar mózgu, hypercysteinemia, choroby układu krążenia
Czytaj

Udary mózgu uważa się za trzecią co do częstości przyczynę śmierci oraz najczęstszą przyczynę utraty zdolności do aktywnego życia, a w wielu przypadkach trwałego kalectwa w populacji osób dorosłych. Badania epidemiologiczne wskazują na duże różnice w zakresie zapadalności i umieralności z powodu udarów mózgu, występujące w różnych krajach. W Polsce umieralność z powodu udaru mózgu jest jedną z najwyższych w Europie i w przeciwieństwie do sytuacji w krajach wysoko uprzemysłowionych utrzymuje się na przestrzeni ostatnich 10 lat na tym samym wysokim poziomie. W Polsce umieralność z powodu udarów mózgu wynosi około 60%, podczas gdy w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych 30% [1]. Odsetek osób będących inwalidami po przebytym udarze mózgu jest w Polsce również stosunkowo wysoki wynosi 70% w porównaniu do 50% w Europie Zachodniej [2]. Według Deklaracji Helsingborskiej (1995), która precyzuje zasady współczesnego postępowania w udarach mózgu, istotne znaczenie mają współczesne zasady profilaktyki udaru. Dotyczy to zarówno profilaktyki pierwotnej, polegającej na próbie eliminacji modyfikowalnych czynników ryzyka, jak i profilaktyki wtórnej, polegającej na zapobieganiu wystąpieniu incydentów naczyniowych u osób, które przebyły udar mózgu lub u których wystąpiły przemijające napady niedokrwienne (transient ischemic attack TIA) [3]. W etiopatogenezie udaru niedokrwiennego mózgu podkreśla się znaczenie miażdżycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, palenia tytoniu, nadużywania alkoholu, zaburzeń hematologicznych, uwarunkowań genetycznych i innych czynników ryzyka. Wiadomo jednak, że mimo wykonywania wielu badań dodatkowych etiologia 30-50% udarów pozostaje niewyjaśniona.