Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Intensywność odczynu zapalnego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz współistniejącymi chorobami układu oddechowego

Autor:
Evgeniy D. Bazdyrev, Yulia V. Bayrakova, Nadezhda A. Kalichenko, Olga M. Polikutina, Yulia S. Slepynina, Ol?ga L. Barbarash
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
16
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
układ oddechowy, pojemność dyfuzyjna płuc, stan zapalny, choroba niedokrwienna serca
Czytaj

Wprowadzenie: Choroby układu krążenia oraz układu oddechowego pozostają główną przyczyną zgonów na całym świecie. Często współistnieją w praktyce klinicznej, co istotnie pogarsza rokowania. Na etiologię chorób układu krążenia oraz układu oddechowego wpływ maja wspólne czynniki ryzyka, na przykład palenie, które może nasilać stres oksydacyjny, upośledzać funkcje śródbłonka oraz sprzyjać procesom zapalnym, dotykającym zarówno układ krążenia, jak i układ oddechowy. Celem pracy była ocena częstości występowania koegzystencjalnych chorób układu oddechowego oraz choroby niedokrwiennej serca (ChNS). Postanowiono zbadać różnice w nasileniu nieswoistych subklinicznych objawów stanów zapalnych u pacjentów z ChNS w zależności od obecności choroby układu oddechowego i tym samym wykazać związek między markerami stanu zapalnego oraz testami wykorzystywanymi do badania funkcji płuc. Materiał i metodyka: W badaniu udział wzięło 138 pacjentów z ChNS. Układ oddechowy badano za pomocą spirometrii, pletyzmografii całego ciała, badania określającego pojemność dyfuzyjną płuc oraz parametrów oporu dróg oddechowych. Oceniono stężenie następujących markerów stanu zapalnego: interleukina-12, interleukina-1?, czynnik martwicy nowotworu ?, interferon ?, metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej-9 oraz białko C-reaktywne. Wyniki: Dane uzyskane z wywiadu oraz w wyniku przeprowadzonej spirometrii pozwoliły podzielić pacjentów na trzy grupy: grupa I to 38 (27,5%) pacjentów z współwystępującą chorobą układu oddechowego, grupa II składała się z 32 (23,2%) pacjentów z nowo nabytą lub utajoną chorobą układu oddechowego oraz grupa III składająca się z 68 (49,3%) pacjentów bezwykrytych chorób i układu oddechowego. Grupa ze świeżo wykrytymi objawami choroby układu oddechowego składała się z pacjentów z krótszym okresem trwania ChNS, ale bardziej zaawansowaną fazą niewydolności serca. W grupach zaobserwowano znaczne różnice w SVC, TLC, Va oraz Dlco, najniższe wartości wykryte zostały w grupie I, nie zaobserwowano różnic w pozostałych parametrach funkcji płuc. Badanie cytokin prozapalnych wykazało, że pacjenci z utajonymi chorobami układu oddechowego mieli najwyższe stężenie IL-1? oraz TNF-? w osoczu. Nie zaobserwowano istotnej różnicy w steżeniu MMP-9 w grupie I oraz II (313,3?119,3 ng/mL; 335,9?175,1 ng/mL), lecz to steżenie było ponad dwukrotnie wyższe niż u pacjentów, u których nie zaobserwowano chorób układu oddechowego (145,2?39,6 ng/mL; ?=0,000). Analiza korelacji pomiędzy markerami zapalnymi we krwi oraz parametrami funkcji płuc podkreśliła silny związek między badanymi markerami, większością parametrów funkcji płuc oraz swoistym oporem dróg oddechowych szczególnie u pacjentów w grupie II. Wnioski: Niniejsze badanie potwierdza częste współwystępowanie ChNS oraz chorób układu oddechowego; prawidłowość tę zaobserwowano u ponad połowy badanej populacji z ChNS (50,7 %). Najwyższe stężenie IL-1? oraz TNF-? w osoczu zaobserwowano u pacjentów z utajonymi chorobami układu oddechowego. Stężenie MMP-9 u pacjentów z chorobami układu oddechowego jest ponad dwukrotnie wyższe niż u pacjentów bez takich schorzeń. Zaobserwowano silny związek pomiędzy nieswoistymi markerami zapalnymi a większością parametrów funkcji płuc oraz oporem dróg oddechowych u pacjentów z oznakami chorób układu oddechowego. Zaobserwowano również związek pomiędzy poziomem cytokin prozapalnych (IL-1?, IL-12, TNF-?), MMP-9 i CRP a spadkiem FEV1, FVC, SVC, Va, sGaw, Dlco cor oraz wzrostem sRaw i TLC (co zależało od zwiększonej objętości zalegającej).