Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badanie mikrowoltowej naprzemienności załamka T w grupie chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym

Autor:
Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Małgorzata Szwoch, Ewa Lewicka, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Joanna Kwiatkowska, Grzegorz Raczak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
18
Strona końcowa:
23
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tętnicze nadciśnienie płucne, alternans załamka T
Czytaj

Wprowadzenie: Mikrowoltowa naprzemienność załamka T (MTWA) jest parametrem, którego badanie zaleca się w stratyfikacji ryzyka złośliwych arytmii komorowych oraz nagłej śmierci sercowej (sudden cardiac death ? SCD). Parametr ten jest dobrze zbadany wśród pacjentów (pts) z dysfunkcją skurczową lewej komory serca, u których potencjalne źródło arytmii zlokalizowane jest w lewej komorze. U pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (pulmonary arterial hypertension ? PAH) ewentualny substrat arytmii obecny jest przede wszystkim w prawej komorze. Wiadomo, że PAH, będące postępującą chorobą organiczną serca ostatecznie prowadzącą do dysfunkcji i niewydolności prawej komory, cechuje wysoka śmiertelność ogólna, jednak problem SCD oraz jej mechanizmów w tej grupie chorych nie jest zbadany w sposób wystarczający. Nie jest też poznana rola badania MTWA w tym zakresie. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania MTWA wśród pacjentów z PAH. Materiał i metodyka: Do badania włączono pacjentów z PAH leczonych w klinice kardiologii. U każdego z nich wykonywano badanie MTWA (analiza spektralna, CH2000, Cambridge Heart Inc. Bedford MA, USA) podczas próby wysiłkowej na bieżni. Wynik badania oceniano jako dodatni, ujemny lub nieokreślony (odpowiednio: MTWA_pos, MTWA_neg, MTWA_ind). Do wyników nieprawidłowych (MTWA_abn) zaliczano MTWA_pos oraz MTWA_ind (z przyczyn leżących po stronie chorego). Wyniki: Wśród 25 pacjentów z PAH (średni wiek 41?17 lat) u 17 przyczyną choroby była sinicza wada wrodzona serca, u 3 ? choroby tkanki łącznej, a u 5 stwierdzono idiopatyczne nadciśnienie płucne. Odsetek MTWA_pos oraz MTWA_abn był znaczący (wynosząc odpowiednio 60 i 64%), mimo zachowanej czynności skurczowej lewej komory serca. Wnioski: Wśród pacjentów z PAH stwierdza się znaczny odsetek nieprawidłowych wyników badania MTWA, z których zdecydowaną większość stanowią wyniki dodatnie. Znaczenie kliniczne, jak również wartość prognostyczna powyższych danych, zwłaszcza w aspekcie mechanizmów SCD, wymaga dalszych badań.